פרק 3: חוקי עזר לרשויות מקומיות

ראשי פרקים

חוקי עזר להסדרת מקומות רחצה – הקדמה ……………….. 3.2
חוק עזר לאילת (רחצה על שפת הים), תש"ם – 1980 ………….. 3.3
חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה), תשל"ו – 1976 …….. 3.9
חוק עזר לאשקלון (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ו – 1966 ……. 3.14
חוק עזר לבת-ים (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1966 ……… 3.19
חוק עזר לגן-רווה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ח – 1968 ……. 3.24
חוק עזר להרצליה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ח – 1967 ……. 3.29
חוק עזר לחדרה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ט – 1969 …………….. 3.34
חוק עזר לחוף אשקלון (הסדרת מקומות רחצה), תשי"ד – 1954 ………. 3.38
חוק עזר לחוף הכרמל (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ח – 1968 ……… 3.42
חוק עזר לחוף השרון (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1967 …….. 3.47
חוק עזר לחיפה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1967 …………. 3.52
חוק עזר לטבריה (הסדרת מקומות רחצה), תשמ"ד – 1984 ………. 3.57
חוק עזר למטה אשר (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1967 …….. 3.61
חוק עזר לנהרייה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ו – 1966 ……….. 3.66
חוק עזר לנתניה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ו – 1966 ……… 3.71
חוק עזר לעכו (הסדרת הרחצה בים), תשנ"ז – 1997 …………… 3.76
חוק עזר לעמק חפר (הסדרת הרחצה בים), התש"ן – 1990 ……….. 3.78
חוק עזר לעתלית (רחצה על שפת הים), תשי"ט – 1959 …………… 3.84
חוק עזר לקריית ים (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ח – 1968 ……….. 3.89
חוק עזר לראשון לציון (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1966 …….. 3.94
חוק עזר לשבי ציון (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1967 ……… 3.98
חוק עזר לתל אביב (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1966 ………. 3.102
חוק עזר לתמר (רחצה על שפת הים), תשנ"א – 1991 ………. 3.108

חוקי עזר להסדרת מקומות רחצה – הקדמה

בחוקי העזר להסדרת מקומות רחצה, באות לידי ביטוי סמכויות הרשויות המקומיות ואופן מימושן לצורכי הסדרת הרחצה באתרי הרחצה. הדגש הניתן הוא בנושאי הבטיחות ושמירת הסדר.
הסמכות לקביעת חוק העזר ניתנה לרשות המקומית על פי סעיפים 250, 251, 254 ו- 259 לפקודת העיריות וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה כמפורט להלן:

חוקי עזר (כולל תיקון התשל"ח)
6. (א) רשות מקומית רשאית, באישור שר הפנים, לקבוע בחוק-עזר הוראות להסדרת הרחצה בים, בנהר, באגם או בריכת-שחיה ובכללן הוראות בעניינים הבאים, הכל במידה שלא נקבעו להם הוראות בחוק זה או בצו על פיו:
(1) סדרי הבטיחות במקום-הרחצה, לרבות הנסיבות בהן תהיה הרחצה בו אסורה או מוגבלת;
(2) הבטחת הניקיון;
(3) שמירת הסדר בין המתרחצים, הן במים והן מחוצה להם;
(4) ייעוד מקומות או זמנים לרחצה בלעדית של גברים, נשים או טף;
(5) הסדרת משחקי ספורט המים, התעמלות בקבוצות, משחקים קבוצתיים ומשחקים בכדור;
(6) הסדרת השיט במקום-הרחצה למניעת הפרעות לרחצה;
(7) איסורה או הגבלתה של כניסת בעלי-חיים למקום-רחצה;
(8) הסדרת השימוש במלתחות, מקלחות ובתי-שימוש;
(9) סדרי ההתפשטות וההתלבשות במקום-רחצה;
(10) קביעת דמי-כניסה למקום-רחצה שאיננו בריכת-שחיה בעד השירותים הניתנים בו, אולם נוכחותו של מציל, ניקיון, בתי-שימוש והספקת מים לשתיה לא ייחשבו כשירותים לעניין פיסקה זו.
(ב) רשות מקומית שבתחומה מקום רחצה מוכרז בחוף הים, תהא חייבת לקבוע הוראות לעניין האמור בסעיף קטן (א) (4) לגבי אותו מקום רחצה, ובלבד שבאה על כך בקשה –
(1) ברשות מקומית שמספר חברי המועצה בה הוא פחות מ- 17 – מטעם אחד מחברי המועצה;
(2) ברשות מקומית שמספר חברי המועצה בה הוא 17 לפחות – מטעם שניים מחברי המועצה.

חוק עזר לאילת (רחצה על שפת הים), תש"ם – 1980
פורסם: ק"ת 4128, תש"ם (1980 25.5), עמ' 1672.
תיקונים: חש"ם 361, תשמ"ח (12.5.1988), עמ' 282.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 254 ו- 259 לפקודת העיריות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964, מתקינה מועצת עירית אילת חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בגד רחצה" – בגד רחצה או צירוף של בגדים שיש בהם כדי למנוע חשיפת גופו של המתרחץ בצורה בלתי צנועה;
"בעל חיים" – לרבות בקר, כבשים, עזים, גמלים, סוסים, חמורים, פרדים, עופות, חתולים וקופים ולמעט כלבים;
"המועצה" – מועצת העירייה;
"העירייה" – עיריית אילת;
"ילד" – ילד או ילדה בגיל פחות מתשע שנים;
"מפגע" – כל דבר העלול לסכך את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחותו של אדם או העלול להפריע לאדם או למנוע אותו מהשתמש בזכויותיו או להביא לידי הרגזה או פגיעה בחוש הראיה, הריח או השמיעה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה או מציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו – 1965 אשר ראש העירייה מינהו בכתב;
"סירה" – סירת שיט מפרש או מנוע, לרבות כל כלי שיט אחרים;
"עגלה" – כל עגלה שאינה רכב, לרבות עגלת רוכל או עגלת סבל ולמעט עגלת ילדים;
"פקח", "סדרן" – מי שראש העירייה מינהו בכתב להיות פקח או סדרן לעניין חוק עזר זה;
"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רחצה" – הימצאות גופו שלאדם, כולו אן מקצתו, בתוך המים הנמצאים בשטח שפת הים;
"ציוד צלילה" – מערכת מתקנים ואביזרים לצלילה תת-מימית;
"רכב" – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של העירייה, כשהם נהוגים על-ידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרוחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים, וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:2,500 והחתומה ביד ראש העירייה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי העירייה, במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרד הפנים בירושלים.

תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) העירייה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
שעות הרחצה
3. (א) הרחצה בשפת הים אסורה בשעות שבין 19:00 לבין 08:00 בהעדר מציל.
(ב) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה ובלבד שהרחצה במקום מותרת בהתאם לקביעות המועצה.
איסור רחצה
4. לא ירחץ אדם בשפת הים ולא ינהג אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.
מקומות מיועדים לרחצה
5. (א) העירייה, באישור שר הפנים, רשאית לקבוע על שפת הים –
(1) מקומות רחצה שבהם הרחצה אסורה או מוגבלת;
(2) מקומות רחצה לגברים לחוד ולנשים לחוד או מקומות רחצה באופן אחר;
(3) מקומות רחצה מיוחדים לבתי-ספר, לגני-ילדים, למעונות ילדים או לבתי תינוקות;
(4) מקומות רחצה מיוחדים לאנשים או לילדים החולים בשעלת;
(5) מקומות רחצה מיוחדים לקייטנות, למשחקים או לספורט;
(6) מקומות מיוחדים לרחיצת בעלי-חיים;
(7) מקומות המיועדים לצלילה;
(8) מקומות למכירה ולהשכרה של ציוד צלילה וספורט ימי;
(9) מקומות להשכרת סירות.
(ב) העירייה, באישור שר התחבורה, רשאית לקבוע על שפת הים מקומות לעגינת סירות ותוואים לנסיעתן.
(ג) לא יכנס אדם לשטח שפת הים, לא יתרחץ ולא ישחק בו משחק הקשור בתנועות גוף, לא יעסוק שם בספורט, פרט לריצה קלה, לא יעגן ולא יסיע שם סירות שלא בהתאם להוראות הסעיפים 3, 5(א) ו- 5(ב) ולא יתיר למבוגר או לילד המסור לפיקוחו לעשות דבר מן הדברים האסורים, כאמור.
(ד) האיסור להיכנס לפי סעיף קטן (ג) לא יחול על מי שנכנס לשפת הים תוך מילוי תפקידו כפקח או כמציל או בקשר עם תאונה או לשם הצלת נפשות.

איסור לגשת בסירה למקומות רחצה
6. לא ישיט ולא ישוט אדם בסירה כלשהי למקום שייחדוהו כמקום רחצה, אלא לצורך הצלת נפשות.
פיקוח על ילד
7. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על-ידיו.

לבוש
8. (א) לא יימצא אדם ולא יתרחץ אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
השכרת, העמדת כסאות מרגוע, אוהלים, סירות, ציוד צלילה וכו'
9. (א) לא יעמיד אדם על שפת הים לשם השכרה כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, שמשיה, מחסה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שניתן על-ידי ראש העירייה ובמקום, בתנאים, בזמנים ובתשלום שנקבעו על-ידי המועצה.
(ב) לא ישכיר אדם ולא ימכור על שפת הים סירות, ציוד צלילה וספורט ימי וכיוצא באלה אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש העירייה ובמקום, בתנאים, בזמנים ובתשלום שנקבעו על ידי המועצה.
רכב, בעלי חיים וכלבים
10. (א) לא יכניס אדם ולא יתיר למבוגר או לילד להכניס לשפת הים כל רכב או עגלה, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על-ידי ראש העירייה ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעלי חיים וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
11. (א) לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
(ב) לא יעשה אדם צרכיו על שפת הים אלא במקומות שיוחדו לכך על-ידי העירייה.
איסור הקמת רעש ומניעתו
12. (א) לא יקים אדם רעש על שפת הים ולא יעשה כל מעשה העלול לגרום לרעש בלתי סביר על שפת הים בין בקולו ובין באמצעים אחרים.
(ב) מי שילד או מבוגר נמצאים בפיקוחו חייב למנעם מהקמת רעש כאמור בסעיף קטן (א).
איסור גרימת נזק
13. לא יגרום אדם נזק לרכוש העירייה ולא יסיר, לא יפגום, לא ישחית, לא יקלקל ולא ילכלך כל שלט או מודעה שהוצבו, הודבקו או פורסמו, על-ידה, מטעמה או על-פי הוראותיה על שפת הים.

איסור זיהום
14. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העלול ללכלך או לזהם את שפת הים ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך, לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא ילכלך אדם ולא יזהם בכל צורה שהיא את שפת הים וכן לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יפזר ולא יטמון בה כל פסולת או אשפה מכל מין וסוג שהוא לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסולתם, קליפה, נייר, עיתון, קרטון, בקבוק, זכוכית, שברי זכוכית, מכל חומר כלשהו, תיבה, קופסה, ארגז, מסמר, חתיכות מתכת, גרוטאה מכל סוג שהוא, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר אחר או חפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
איסור מכירת זכוכית
15. לא ימכור אדם בשפת הים ולא ישאיל, וכן לא ירשה למכור בשפת הים או להשאיל, בקבוקי זכוכית, צנצנות זכוכית או כל מכל זכוכית אחר אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
גבול רחצה וסיכון חיים
16. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף וכן לא ישחה אדם ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל, פקח וסדרן
17. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הודעה ממציל, מפקח או מסדרן למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים – יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות, בחגורות הצלה, אן בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה שניתן על-ידי המציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
18. לא יתראה אדם ולא יעמיד פנים, אם בצעקה, או בהעוויה או בכל אופן אחר כנתון בסכנה ולא יתנהג באופן העלול לגרום לאנשים אחרים לחשוב כי הוא נתון בסכנה וקורא לעזרה, אלא אם יש צורך בכך.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ולנשים
19. לא יכנס אדם לשפת הים למקום או במועד שנקבע על-ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
20. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת או כשעל גופו פצעים פתוחים.
פשיטת יד
21. לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
22. לא ינהל אדם קייטנה על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.

בניית סירות ותיקונן
23. לא יעסוק אדם על שפת הים בבניית סירות או בתיקונן אלא בהיתר מאת ראש העירייה
ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש העירייה, פקח, סדרן ומציל
24. (א) ראש העירייה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהעירייה רשאים לבצע על-פיו.
(ב) ראש העירייה, סדרן או פקח רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, כסא מרגוע, סככה, צריף, סוכה, מחסה, סירה, מכשיר ספורט, בעל-חיים, מודעה, שלט או כל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוצבו, הוקמו או הנמצאים ומשתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

איסור הפרעה
25. לא יפריע אדם לראש העירייה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
היתרים
26. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש העירייה, לפי העניין, לתיתו, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתם.
אגרות
27. בעד מתן היתרים לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת העירייה אגרות כמפורט בתוספת.
הודעות
28. (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, וזאת בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לציית להוראות ולבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
(ד) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העירייה הכלולות בהודעה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב), או ביצע את העבודה שלא בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה, רשאית העירייה, בעצמה או באמצעות אחרים, לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

מסירת הודעות
29. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין תיקון: תשמ"ח
30. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 600 שקלים חדשים*, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס של 24 שקלים חדשים* לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר מתן הודעה עליה בכתב מאת ראש העירייה או אחרי הרשעתו.
* תחילה ביום 12.5.88, חש"ם 361

דינים אחרים
31. האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין אחר.
ביטול
32. חוק עזר לאילת (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ט – 1969 – בטל.
תוספת
(סעיף 27)

האגרה בשקלים
היתר שנתי –
להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה, לכל כסא 20
להעמדת מחסה למטרת השכרה, לכל מחסה 10
להעמדת אוהל למטרת השכרה, לכל אוהל 20
להשכרת סירות, לכל סירה 50
למכירה ולהשכרה של ציוד צלילה וספורט ימי, לכל מערכת 20

נתאשר.
ו' בניסן חש"ם (23 במרס 1980)

גד כץ
ראש עירית אילת
יוסף בורג
שר הפנים

חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה), תשל"ו – 1976
פורסם: ק"ת 3561, תשל"ו (15.7.1976), עמ' 2124

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו- 254 לפקודת העיריות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 (להלן – החוק), מתקינה מועצת עיריית אשדוד חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בעל-חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, חזיר, עוף בית, חתול, קוף, דוב, ולמעט כלב;
"המועצה" – מועצת העירייה;
"סדרן" ו"מפקח" – מי שראש העירייה מינהו בכתב להיות סדרן או מפקח לעניין חוק עזר זה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו – 1965, אשר נתמנה על ידי ראש העירייה;
"ראש העירייה" – לרבות מי שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה, למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של העירייה, כשהם נהוגים בידי אדם לצורך מילוי תפקידו;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קן שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרוחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכך השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקן ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:5,000 והחתומה ביד ראש העירייה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי העירייה, במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרד הפנים בירושלים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) העירייה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
שעות הרחצה
3. לא ירחץ אדם בשפת הים, אלא בשעות שנועדו לכך על ידי העירייה, ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה העירייה, מותרת.
איסור רחצה
4. (א) לא ירחץ אדם בשפת הים ולא ינהג אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.
(ב) הרחצה בשפת הים אסורה בהעדר מציל.
פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו עשר שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו עשר שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו חמש שנים.
ספורט, משחקים וכו'
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט או משחק, להחזקת סירה, או לרחיצת בעל חיים אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה.
כסא מרגוע, צריף וכו'
8. (א) לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שנתן ראש העירייה ובמקום שהוא קבע לכך.
(ב) הייתה העמדה כאמור בסעיף קטן (א) לצורכי השכרה, תשולם בעד ההיתר אגרה בשיעור של 30% מדמי השכירות אשר ייגבו בידי המשכיר.
רכב, בעלי חיים וכלב
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים כלי רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שקבע לכך ראש העירייה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. (א) לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
(ב) לא ימכור אדם, לא יכניס, לא יחזיק או ירשה למכור, להכניס או להחזיק בקבוק זכוכית או מכל זכוכית אחר בשפת הים.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש בלתי סביר ולא יעשה כל מעשה העלול לגרום לרעש בלתי סביר על שפת הים.
איסור גרימת נזק והשחתת שלט
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש העירייה, ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום והשלכת פסולת
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך, לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסלתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או חפץ העלול לגרום ללכלוך, לאי סדר או לנזק לאדם או לרכוש.

גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו, או את חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל, מפקח וסדרן
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, מסדרן או מפקח, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות, בחגורות הצלה, או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה או בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג באופן העלול לסכן את חייו או גופו, או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום או במועד שנקבע בידי העירייה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מדבקת.
פשיטת יד
19. לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש העירייה, מפקח, סדרן ומציל
21. (א) ראש העירייה, סדרן, מפקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהעירייה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש העירייה, מפקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט או כל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו או משתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש העיר, לסדרן, למפקח או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
שירותים
23. העירייה רשאית לספק שירותים בשפת הים ולגבות בעדם אגרה כמפורט בתוספת הראשונה.

היתרים
24. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש העירייה, לפי העניין, לתיתו, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם הכל לפי שיקול דעתם.

אגרות
25. בעד מתן היתרים לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת המועצה אגרות כמפורט בתוספת השניה.
הודעות
26. (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העירייה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפי התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאי ראש העיר לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעות
27. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר, העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום העירייה שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
28. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנס 600 שקלים חדשים*, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 24 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתר מאת ראש העירייה.
* תחילה ביום 30.8.88, חש"ם 382

ביטול
29. חוק עזר לאשדוד (רחצה על שפת הים), תשכ"ג – 1963, וחוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ו – 1966 – בטלים.
השם
30. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה), תשל"ו – 1976".

תוספת ראשונה
(סעיף 23)

שיעור האגרה בלירות
שימוש חד פעמי במלתחה ובמקלחות 1
תוספת שניה
(סעיף 25)

שיעור האגרה בלירות
(1) היתר להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה, לכל כסא 5
(2) היתר להעמדת מחסה למטרת השכרה, לכל מחסה 15
(3) היתר להעמדת אוהל למטרת השכרה, לכל אוהל 30
נתאשר.
כ"ה באייר תשל"ו (25 במאי 1976)

צבי צילקר
ראש עיריית אשדוד
יוסף בורג
שר הפנים

חוק עזר לאשקלון (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ו – 1966
פורסם : ק"ת 1905, תשכ"ו (14.7.1966), עמ' 2471.
תיקונים: ק"ת 2284, תשכ"ח (19.9.1968), עמ' 2340;
חש"ם 277, תשמ"ה (2.6.1985), עמ' 339,
חש"ם 347, תשמ"ח (19.11.1987), עמ' 59.

בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 (להלן – החוק), מתקינה מועצת עירית אשקלון חוק עזר זה:
הגדרות תיקון: תשמ"ח
1. בחוק עזר זה –
"בעל-חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, חזיר, עוף-בית, חתול, קוף, דוב, ולמעט כלב;
"המועצה" – מועצת העירייה;
"סדרן", "פקח" – מי שראש העירייה מינהו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו- 1965, אשר נתמנה בכתב על ידי ראש העירייה;
"עירייה" – עירית אשקלון;
"ראש העירייה" – לרבות מי שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של העירייה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:2,500 והחתומה ביד ראש העירייה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי העירייה, במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרד הפנים בירושלים.
"כלי שיט" – אנייה, ספינה, סירה או כלי כלשהו שניתן לשוט בו או עליו והמונע באמצעי מכני או על ידי מפרשים או ללא אמצעי הנעה ובכלל זה גלשני רוח וגלשני גלים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכוון היבשה.
שעות הרחצה
3. (א) הרחצה בשפת הים אסורה בשעות שבין 19.00 ובין 08.00, בהעדר מציל.
(ב) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה, ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה המועצה מותרת.

איסור רחצה
4. לא ירחץ אדם בשפת הים ולא ינהג אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.
פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
ספורט, משחקים וכו' תיקון: תשמ"ח
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט או משחק, או לרחיצת בעל חיים, אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה.
כסא מרגוע, צריף וכו' תיקון. תשכ"ח
8. (א) לא יעמיד אדם ולא יתקין על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה, מיתקן ספורט, או כיוצא באלה (להלן – מיתקנים), אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש העירייה ובמקום ובתנאים שנקבעו לכך על ידיו.
(ב) היו המיתקנים מיועדים לשימוש תמורת דמי שימוש, תהיה העמדתם או התקנתם טעונה היתר מאת המועצה.
כלי שיט, רכב, בעלי חיים וכלב תיקון: תשמ"ח
9. (א) לא יכניס אדם ולא ישיט כלי שייט בשפת הים למעט כלי שיט המשמש מציל בעת מילוי תפקידו.
(ב) לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופנים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה, ולמעט עגלות נכים.
(ג) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה כל מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים.
איסור גרימת נזק
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.

איסור זיהום תיקון: תשמ"ה
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך, לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא יזרוק אדם או ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסלתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או חפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
(ג) לא יכניס אדם, לא יחזיק, לא ימכור, ולא ירשה לאחר להכניס, להחזיק או למכור בשפת הים בקבוקי זכוכית או דברים אחרים העלולים להתפוצץ, להתלקח או לסכן את בטיחות הציבור.
גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל, פקח וסדרן
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, מפקח או מסדרן, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות, בחגורות הצלה או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה או בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ולנשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
רוכלות ופשיטת יד
19. (א) לא יעסוק רוכל בעסקן על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.

סמכויות ראש העירייה, פקח, סדרן ומציל
21. (א) ראש העירייה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהעירייה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש העירייה, סדרן או פקח רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, הודעה, שלט או כל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הורמו או משתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש העירייה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
היתרים
23. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש העירייה, לפי העניין, לתיתו, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתם.
אגרות
24. בעד מתן היתרים לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת העירייה אגרות כמפורט בתוספת.
הודעות
25. (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העירייה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאי ראש העירייה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
26. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט נאחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
27. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 200 שקלים חדשים*, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 8 שקלים חדשים* לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה.
* תחילה ביום 4.2.86, חש"ם 296

השם
28. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לאשקלון (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ו – 1966"
תוספת
(סעיף 24)

שיעור האגרה
בלירות לשנה

(1) היתר להחזקת כסאות למטרת השכרה – לכל כסא 3
(2) היתר להחזקת מחסה למטרת השכרה – לכל מחסה 12
(3) היתר להחזקת אוהל למטרת השכרה – לכל אוהל 15
(4) היתר לרוכל 20

נתאשר.
י"א בתמוז תשכ"ו (29 ביוני 1966)

רחביה אדיבי
ראש עירית אשקלון
חיים משה שפירא
שר הפנים

חוק עזר לבת ים (הסדרת מקומות רחצה) תשכ"ז – 1966
פורסם: ק"ת 1942, תשכ"ז (7.10.1966), עמ' 107.
תיקונים: ק"ת 3407, תשל"ו (30.9.1975) עמ' 166.

בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 (להלן – החוק), מתקינה מועצת עירית בת ים חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בעל-חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, חזיר, עוף-בית, חתול, קוף, דוב, ולמעט כלב;
"המועצה" – מועצת העירייה;
"סדרן", "פקח" – מי שראש העירייה מינהו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו – 1965, אשר נתמנה בכתב על ידי ראש העירייה;
"עירייה" – עירית בת ים;
"ראש העירייה" – לרבות מי שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של העירייה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרוחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:5,000 והחתומה ביד ראש העירייה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי העירייה, במשרד הממונה על מחוז תל אביב ובמשרד הפנים בירושלים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
שעות הרחצה
3. (א) הרחצה בשפת הים אסורה בשעות שבין 18.00 ובין 08.00, בהעדר מציל.
(ב) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה, ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה המועצה מותרת.

איסור רחצה
4. לא ירחץ אדם בשפת הים ולא ינהג אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.

פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
ספורט, משחקים וכו'
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט או משחק או לרחיצת בעל חיים, אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה.
כסא מרגוע, צריף וכו'
8. לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש העירייה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.
רכב, בעלי חיים וכלב
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש
בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור החזקת בקבוקי זכוכית תיקון: תשל"ו
10א. לא ימכור אדם, לא יכניס, לא יחזיק או ירשה למכור, להכניס, או להחזיק בקבוק זכוכית או מכל זכוכית אחר בשפת הים אלא בהיתר מראש העירייה.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה כל מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים.
איסור גרימת נזק
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש העירייה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה, שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך, לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסלתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק ושברי זכוכית, תיבה, קופסה. מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או חפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף, לא יקפוץ אדם מסלע ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו, או חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל, פקח וסדרן
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, מפקח או מסדרן, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות, בחגורות הצלה או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה או בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ולנשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים, למקום או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני-מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
רוכלות ופשיטת יד
19. (א) לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש העירייה, סדרן, פקח ומציל
21. (א) ראש העירייה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהעירייה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש העירייה, סדרן או פקח רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט או כל דבר. חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו או משתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש העירייה, לפקח, לסדרן או למציל ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
שירותים
23. המועצה רשאית לספק שירותים בשפת הים ולגבות בעדם אגרה כמפורט בתוספת.
היתרים רשיונות ואגרות
24. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש העירייה, לפי העניין, לתיתו, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתם.
אגרות
25. בעד מתן היתרים לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת העירייה אגרות כמפורט בתוספת.
הודעות
26. (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העירייה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאי ראש העירייה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
27. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה במען מגוריו או במען עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען מקום עסקו הידועים לאחרונה, אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
28. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 600 שקלים חדשים*, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 24 שקלים חדשים*. לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחה שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה.
* תחילה ביום 10.11.87, חש"ם 346.

השם
29. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לבת-ים (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1966".

תוספת
(סעיפים 23 ו- 25)
תחילה ביום 23.5.1982, חש"ם 130

האגרה בשקלים חדשים *
(1) היתר להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה, לכל כסא 80
(2) שירותי מקלחת ומלתחה – למבוגר 8
(3) שירותי מקלחת ומלתחה – לילד (מגיל 5 עד 15) 5
(4) כניסה לקטע החוף בתשלום –
ביום חול בשבת
(א) כניסה חד פעמית
למבוגר 15 25
לילד (מגיל 5 עד 15) 10 15
לחייל בשירות חובה 10 15
(ב) 10 כרטיסי כניסה לימי חול בלבד
למבוגר 135
לילד (מגיל 5 עד 15) 90
לחייל בשירות חובה 90
(ג) מנוי שנתי לתושבי העיר בת-ים –
למבוגר 350
לילד (מגיל 5 עד 15) 200
לחייל בשירות חובה 200

תחילה ביום 21.6.90, חש"ם 427; על אף האמור בחוק עזר לבת ים (הצמדה למדד), התשמ"ד – 1984, תעלה האגרה הנקובה בסעיף 1 בתוספת ב- 1 בחודש שלאחר פרסומו, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד האמור לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר 1989.

נתאשר.
י"ז באלול תשכ"ו (2 בספטמבר 1966)

מ' רוטשילד
ראש עיריית בת ים
חיים משה שפירא
שר הפנים

חוק עזר לגן רוה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ח – 1968
פורסם: ק"ת 2265, תשכ"ח (8.8.1968), עמ' 2065
תיקונים: חש"ם 346, תשמ"ח (10.11.1987), עמ' 47
בסעיף 21 לחוק עזר לגן רווה התשט"ז – 1956 במקום סכום הקנס הקבוע בו יבוא "600 שקלם חדשים, ואם נקבע סכום קנס לעבירה נמשכת יבוא במקומו "24 שקלים חדשים".

בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 (להלן : החוק), מתקינה המועצה האזורית גן-רוה חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בעל-חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, חזיר, עוף-בית, חתול, קוף, דוב, ולמעט כלב;
"המועצה" – המועצה האזורית גן-רוה;
"סדרן", "פקח" – מי שהמועצה מינתה אותו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו – 1965, אשר נתמנה בכתב על ידי המועצה;
"ראש המועצה" – לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותן בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של המועצה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:1,250 והחתומה ביד ראש המועצה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי המועצה, במשרד הממונה על מחוז חיפה ובמשרד הפנים בירושלים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
שעות הרחצה
3. (א) הרחצה בשפת הים אסורה בשעות שבין 18.00 ובין 08.00 בהעדר המציל.
(ב) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה, ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה המועצה מותרת.

איסור רחצה
4. לא ירחץ אדם ולא ינהג בשפת הים אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.
פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
ספורט, משחקים וכו'.
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט או משחק, להחזקת סירה או לרחיצת בעל – חיים אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה.
כסא מרגוע, צריף וכו'.
8. לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש המועצה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.
רכב, בעל חיים וכלב
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה מעשה העלול לגרוס לרעש על שפת הים.
איסור גרימת נזק והשחתת שלט וכו'
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום והשלכת פסולת
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך, לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסלתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או וחפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.

גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל, סדרן ופקח
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, ממפקח או מסדרן, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות ובחגורות הצלה, או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה, בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום בו או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
רוכלות ופשיטת יד
19. (א) לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש המועצה, פקח וסדרן
21. (א) ראש המועצה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהמועצה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש המועצה, פקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט או כל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו או משתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש המועצה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
שירותים
23. המועצה רשאית לספק שירותים בשפת הים ולגבות בעדם אגרה כמפורט בתוספת הראשונה.
היתרים, רשיונות ואגרות
24. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש המועצה, לפי העניין, לתיתו, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלן, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתם.
אגרות
25. בעד מתן היתרים לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת המועצה אגרות כמפורט בתוספת השניה.
הודעות
26. (א) ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאי ראש המועצה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
27. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי – אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
28. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 500 לירות, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
השם
29. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לגן-רוה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ח – 1968".

תוספת ראשונה
(סעיף 23)

שיעור האגרה בלירות
שימוש חד – פעמי במלתחה ובמקלחות 0.20

תוספת שניה
(סעיף 25)

שיעור האגרה
בלירות לשנה

(1) היתר להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה – לכל כסא 3
(2) היתר להעמדת מחסה למטרת השכרה – לכל מחסה 12
(3) היתר להעמדת אוהל למטרת השכרה – לכל אוהל 25

נתאשר.
ד' בתמוז תשכ"ח (30 ביוני 1968)

ב. דבדבני
ראש המועצה האזורית
גן-רוה
חיים משה שפירא
שר הפנים

חוק עזר להרצליה (הסדרת מקומות רחצה) תשכ"ח – 1967
פורסם: ק"ת 2127, תשכ"ח (2.11.1967), עמ' 131
תיקונים: ק"ת 3217, תשל"ד (29.8.1974), עמ' 1734
ק"ת 3693, תשל"ז (13.4.1977), עמ' 1366
חש"ם 132, תשמ"ב (7.6.1982), עמ' 722
חשש 410, תש"ן (2.11.1989), עמ' 3

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו- 254 לפקודת העיריות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 (להלן – החוק), מתקינה מועצת עירית הרצליה חוק עזר זה:
הגדרות תיקון: תשל"ד, תשמ"ב
1. בחוק עזר זה –
"בעלי חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, חזיר, עוף-בית, חתול, קוף, דוב וכלב.
"המועצה" – מועצת העירייה;
"סדרן", "פקח" – מי שראש העירייה מינהו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו – 1965, אשר נתמנה בכתב על ידי ראש העירייה;
"העירייה" – עירית הרצליה;
"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותן בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של העירייה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרוחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה, הערוכה בקנה מידה 1:5,000 והחתומה ביד ראש העירייה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי העירייה, במשרד הממונה על מחוז תל-אביב ובמשרד הפנים בירושלים.
"ילד" – אדם מגיל 5 שנים עד לגיל 14 שנים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
שעות הרחצה תיקון: תש"ן
3. (א) בסעיף זה, "שעות הרחצה" – השעות שתקבע המועצה מעת לעת כשעות בהן מותרת הרחצה ותפרסם על לוחות מודעות של העירייה.
(ב) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה, ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה המועצה, מותרת.
איסור רחצה
4. לא ירחץ אדם בשפת הים ולא ינהג אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה,
פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
ספורט משחקים וכדומה
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט או משחק, להחזקת סירה או לרחיצת בעלי חיים אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי ראש העירייה.
כסא מרגוע צריף וכד'
8. לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה, או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש העירייה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.
איסור הכנסת רכב ובעלי חיים תיקון: תשמ"ב
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים בעונת הרחצה כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שקבע לכך ראש העירייה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעונת הרחצה כל בעל חיים.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאי אדם להביא כלב לשפת הים לחוף הידוע כנוף ים (סידני עלי) ובלבד שהכלב יהיה קשור לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה כל מעשה העלול לגרוס לרעש על שפת הים.
איסור גרימת נזק והשחתת שלט וכו'
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש העירייה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום והשלכת פסולת תיקון: תשל"ז
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך, לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא ישליך אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי, ירק, או פסולתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או חפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
(ג) לא ימכור ולא יחזיק אדם בשפת הים בקבוק משקה מזכוכית.
גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול כאופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל, סדרן ופקח
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, מסדרן או מפקח למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והנקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות, בחגורות הצלה או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה, בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ולנשים
17. לא יכנס אדם לשפת הים למקום או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
רוכלות ופשיטת יד
19. (א) לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש העירייה, סדרן, פקח ומציל
21. (א) ראש העירייה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהעירייה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש העירייה, סדרן או פקח רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, מכשיר ספורט, מודעה, שלט או כל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרן, הוקמו או משתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש העירייה, לסדרן, לפקח או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
שירותים
23. המועצה רשאית לספק שירותים בשפת הים ולגבות בעדם אגרה כמפורט בתוספת.
היתרים
24. היתר על פי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש העירייה, לפי העניין, לתיתו, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנות0 או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתם.
אגרות
25. בעד מתן היתרים לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת העירייה אגרות כמפורט בתוספת.
הודעות
26. (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העירייה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפי התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאי ראש העירייה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
27. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה. אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
28. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 500 שקלים חדשים, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 20 שקלים חדשים* לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחר שנמסרה לן עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה.
* תחילה ביום 25.11.1986, חש"ם 316

השם
29. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר להרצליה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ח – 1967".
תוספת
(סעיפים 23 ו- 25)
לירות
1. אגרת היתר שנתי להעמדת כסאות מרגיע למטרת השכרה, לכל כסא 3.-
2. אגרת היתר שנתי להעמדת מחסה למטרת השכרה, לכל מחסה 12.-
3. אגרת היתר שנתי העמדת אוהל למטרת השכרה, לכל אוהל 15.-
4. אגרת היתר שנתי לרוכל 20.-

שיעורי האגרה
בשקלים חדשים
5. אגרות שירותים בשפת הים (למעט נוף ים):
(א) כרטיס כניסה חד פעמי לשטח הגדור המזכה את המחזיק
בו בשימוש במלתחה ובמקלחות –
למבוגר 8
לחייל בשירות סדיר על פי תעודה צבאית מזהה פטור
לילד 5
(ב) כרטיס כניסה עונתי לשטח הגדור, לתושבים הגרים בתחום
העירייה, המזכה את המחזיק בו בשימוש במלתחה ובמקלחות –
למבוגר 22
לילד 10
לחייל בשירות סדיר על פי תעודה צבאית מזהה פטור
לגמלאי פטור
לבת בשירות לאומי על פי תעודה מזהה פטור
(ג) כרטיס כניסה עונתי לשטח הגדור, לתושבים הגרים מחוץ
לתחום העירייה, בהתאם להסדר בין העירייה לבין רשויות
מקומיות אחרות לגבי תושביהן המזכה את המחזיק בו בשימוש
במלתחה ובמקלחות –
למבוגר 65
לילד 30
6*. (א) אגרת היתר עונתי להורדת סירות בחוף –
לתושבי הרצליה, לכל סירה, החל ב- 1 במאי עד סוף העונה 90
לכל אדם אחר, לכל סירה, החל ב- 1 במאי עד סוף העונה 180
(ב) אגרת חניה בחוף נוף ים (סידני עלי)
למכונית פרטית 8
למשאית או לאוטובוס 20
* תחילה ביום 11.10.1994, חש"ם 527
נתאשר. ח' באלול תשכ"ז (13 בספטמבר 1967)

חוק עזר לחדרה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ט – 1969
פורסם: ק"ת 2331, תשכ"ט (2.1.1969), עמ' 684.

התוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 (להלן – החוק), מתקינה מועצת עיריית חדרה חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בעל-חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, חזיר, עוף-בית, חתול, קוף, דוב, ולמעט כלב;
"סדרן", "פקח" – מי שהמועצה מינתה אותו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו – 1965, אשר נתמנה בכתב על ידי המועצה;
"המועצה" – מועצת העירייה;
"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותן בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של המועצה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה, על נספחיה, הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד ראש העירייה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי העירייה, במשרד הממונה על מחוז חיפה ובמשרד הפנים בירושלים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
שעות הרחצה
3. (א) הרחצה בשפת הים אסורה בשעות שבין 18.00 ובין 08.00 בהעדר המציל.
(ב) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה, ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה המועצה מותרת.
איסור רחצה
4. לא ירחץ אדם ולא ינהג בשפת הים אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.
פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
ספורט, משחקים וכו'
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט או משחק, להחזקת סירה או לרחיצת בעל-חיים אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה.
כסא מרגוע, צריף וכו'
8. לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש העירייה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.
רכב, בעל חיים וכלב
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה מעשה העלול לגרוס לרעש על שפת הים.
איסור גרימת נזק והשחתת שלט וכו'
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש העירייה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום והשלכת פסולת
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסלתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או וחפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל, סדרן ופקח
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, ממפקח או מסדרן, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות ובחגורות הצלה, או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה, בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום בו או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
רוכלות ופשיטת יד
19. (א) לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש העירייה, פקח וסדרן
21. (א) ראש העירייה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהעירייה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש העירייה, פקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט או כל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו ומשתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש העירייה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
שירותים
23. המועצה רשאית לספק שירותים בשפת הים ולגבות בעדם אגרה כמפורט בתוספת.
היתרים
24. היתר לפי חוק עזר זה רשאי ראש העירייה, לפי העניין, לתתו, לסרב לתתו, להתלותו או לבטלן, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתו.
אגרות
25. בעד מתן היתרים לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת העירייה אגרות כמפורט בתוספת.
הודעות
26. (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העירייה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
27. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי – אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
28. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנס 600 שקלים חדשים*, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 24 שקלים חדשים* לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה.
ביטול
29. חוק עזר לחדרה (רחצה על שפת הים), תשט"ו – 1965 – בטל.
השם
30. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לחדרה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ט – 1969".

תוספת
(סעיף 25)

שיעור האגרה בלירות בשנה

(1) היתר להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה – לכל כסא 3
(2) היתר להעמדת מחסה למטרות השכרה – לכל מחסה 12
(3) היתר להעמדת אוהל למטרות השכרה – לכל אוהל 15
(4) היתר לרוכל 21

נתאשר.
ו' בחשון תשכ"ט (28 באוקטובר 1968)

דב ברזלי
ראש עיריית חדרה
חיים משה שפירא
שר הפנים

חוק עזר לחוף אשקלון (רחצה על שפת הים), תשי"ד – 1954
פורסם: ק"ת 474, תשי"ד (23.9.1954), עמ' 1380.

בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941, מתקינה המועצה אזורית חוף אשקלון חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"המועצה" – המועצה האזורית חוף אשקלון;
"חוק עזר לעמק חפר" – חוק עזר לעמק חפר (רחצה על שפת הים), תשי"ד – 1954;
"שפת הים" – שטח שבתחום המועצה המשתרע בין קו היבשה המרוחק מרצועת חוף הים 25 מטר, הנמדדים מנקודת השפל של המים, ובין הקו בים המרוחק מרצועת חוף הים 500 מטר, הנמדדים כאמור;
"בגד רחצה", "ראש המועצה", "המפקח", "מציל", "ילד", "בעל חיים", "רכב", "מקום ציבורי", "התרחץ" – כמשמעותם בחוק עזר לעמק חפר;
"עגלה" – כל עגלה שאינה רכב, למעט עגלת ילדים.
בגדי רחצה והגבלות לבישת בגדים ופשיטתם
2. (א) לא יתרחץ אדם בשפת הים אלא כשהוא לבוש בגד רחצה.
(ב) לא יתלבש אדם ולא יתפשט על שפת הים אלא במקומות שיוחדו לכך על ידי המועצה או ברשותה.
מקומות מיועדים לרחצה
3. (א) המועצה רשאית לקבוע על שפת הים:
(1) מקומות שבהם הרחצה אסורה;
(2) מקומות רחצה מיוחדים לבתי ספר, לגני ילדים, למעונות ילדים או לבתי תינוקות;
(3) מקומות רחצה לגברים לחוד ולנשים לחוד, או באופן אחר;
(4) מקומות רחצה מיוחדים לאנשים או לילדים החולים בשעלת;
(5) מקומות מיוחדים לקייטנות, למשחקים או לספורט;
(6) מקומות לעגינת סירות שיט או מפרשים;
(7) מקומות מיוחדים לרחיצת בעלי חיים.
(ב) ראש המועצה יפרט במודעות לגבי כל מקום מיוחד שנקבע על ידי המועצה על פי סעיף קטן (א), שעות הרחצה ותנאים מיוחדים אחרים.
(ג) לא ייכנס אדם לשטח שפת הים, לא יתרחץ ולא ישחק בו משחק הקשור בתנועות גוף, לא יעסוק שם בספורט פרט לריצה קלה, לא יעגן שם סירות שיט או מפרשים ולא ירחץ שם בעלי חיים שלא בהתאם להוראות הסעיפים הקטנים (א) ו-(ב) ולא יתיר לאדם או לילד המסורים לפיקוחו לעשות דבר מן הדברים האסורים כאמור.
(ד) האיסור להיכנס כאמור לא יחול על מי שנכנס תוך מילוי תפקידו כמפקח או כמציל או בקשר עם תאונה או לשם הצלת נפשות.

אסור לגשת בסירה למקומות רחצה
4. לא ייכנס אדם בסירה למקום שיחדוהו כמקום רחצה, אלא לצורך הצלת נפשות.
העמדת כסאות מרגוע, סוכות ואוהלים
5. לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, אוהל או סוכה אלא ברשות המפקח; ואולם רשאית המועצה ליתן רשיון לאדם להעמיד כסאות מרגוע על שפת הים כדי להשכירם לקהל, בתנאים, בזמנים ובתשלום שהמועצה תקבעם.
רוכלות
6. לא יעסוק אדם כרוכל על שפת הים אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה. ראש המועצה רשאי לתת היתר כאמור או לסרב לתתו, לבטלו לחלוטין או להפסיקו למשך תקופה מסוימת, וכך לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
מניעת רעש
7. (א) לא יקים אדם רעש במקום ציבורי על שפת הים בין בצעקות ובין בפעמון, בצלצולים או בכלי הרעשה אחר.
(ב) מי שילד או אדם נמצאים בפיקוחו חייב למנעם מהקמת רעש כאמור בסעיף קטן (א).
בעלי חיים, רכב וכלבים
8. (א) לא יביא אדם לשפת הים – פרט למקום שנועד לכך על ידי המועצה – בעל חיים, רכב או עגלה, ולא יתיר לאדם או לילד המסורים לפיקוח, לעשות כאמור, אולם מותר להוביל ביד אופניים ולהעמידם במקום שייקבע על ידי המפקח.
(ב) לא יביא אדם כלב לשפת הים, אלא כשהוא רתום לשרשרת וכשמחסום נתון בפיו.
מפגע
9. (א) לא יעשה אדם דבר שיש בו משום מפגע, ולא יתיר לאדם אחר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור.
(ב) לא ייעשה אדם צרכיו על שפת הים אלא במקומות שיוחדו לכך על ידי המועצה או ברשותה.
הנפת דגל שחור
10. (א) החליט המפקח כי יש לאסור את הרחצה או את השימוש בסירות, או שני הדברים כאחד, בשפת הים בכלל, או בחלק ממנה, מחמת מצב הים, יצווה להניף בו דגל שחור במקום בולט.
(ב) לא יימצא אדם בים ולא ישתמש בו בסירה ולא יתיר לאדם או לילד המסורים לפיקוחו לעדות כאמור במקום ובזמן שמונף דגל לפי סעיף קטן (א).
תחנות הצלה
11. (א) ראש המועצה רשאי להתקין תחנות הצלה, להחזיקן ולסגור אותן.
(ב) כל אדם חייב לציית לאות, להוראה או להתראה שניתנו על ידי מציל או מפקח לשם בטחונו של אותו אדם או לשם בטחונו של אדם או ילד המסורים לפיקוחו, או לביטחונו של אדם אחר או ילד אחר.
(ג) לא ישתמש אדם, שאינו מציל או מפקח, בסירות, בחגורות ההצלה, או בכל יתר המכשירים של תחנת הצלה, לא יתיר לאדם או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור, ולא ייתן כל אות הדומה לאותות הניתנים על ידי המציל, אלא בהסכמתו של מפקח או מציל.
אסור לקרוא לעזרה ללא צורך או לסכן חיים
12. (א) לא יעמיד אדם פנים, אם בצעקות או בהעוויות, או באופן אחר כנתון במצוקה, ולא יתנהג באופן העלול להמריץ אנשים אחרים לחשוב כי הוא נתון בסכנה וקורא לעזרה אלא אם יש צורך בכך.
(ב) לא ישהה אדם ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או לפגוע בגופו או לסכן את חייהם או לפגוע בגופם של אחרים.
אסור להשתמש בחומר מזוהם
13. לא ישתמש אדם על שפת הים בחומר העשוי ללכלך את מי הים או את שפת הים, ולא יתיר לאדם או לילד המסורים לפיקוחו לעשות זאת.
אסור לגרום נזק
14. לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יקלקל ולא יסיר כל שלט אי מודעה שנקבעו על שפת הים על ידי ראש המועצה או על פי הוראותיו ולא יתיר לאדם או לילד המסורים לפיקוחו לעשות זאת.
סמכויות המפקח
15. המפקח רשאי:
(1) (א) להוציא משפת הים כל אוהל, כסא מרגוע, מחסה, רכב, עגלה, כלי נגינה, מכשיר ספורט, סירה, מודעה, שלט, או כל חפץ אחר שהושמו או שמשתמשים בהם שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה;
(ב) להיכנס לכל מקום על שפת הים על מנת לגלות עבירה על הוראות חוק עזר זה;
(ג) להרחיק משפת הים כל אדם הנגוע במחלה מדבקת;
(ד) בכלל לעשות כל פעולה הנחוצה לשם הוצאה לפועל של הוראות חוק עזר זה.
(2) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי פסקה (1).
הודעות
16. (א) המפקח רשאי בהודעה בכתב לתת הוראות לאדם שעבר על הוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב ליושנו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
(ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לציית להוראות ולבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
סמכויות המועצה
17. לא מילא אדם אחרי דרישת המפקח לפי סעיף 61 או ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעות
18. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי כתובת מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה באחד העיתונים הנפוצים בתחום המועצה.
עונשין
19. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 5000 לירות* ואם עבר על הוראות סעיף 16 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 17 והייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס 200 לירות* לכל יום בו נמשכה העבירה אחרי הרשעתו בדין.
* תחילה ביום 3.8.1978, ק"ת 3877.

תחולה
20. האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של דין אחר.
השם
21. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לחוף אשקלון (רחצה על שפת הים), תשי"ד – 1954".

נתאשר.
כ"א באב תשי"ד (20 באוגוסט 1954)

אברהם בר מנחם
ראש המועצה האזורית
חוף אשקלון
ישראל רוקח
שר הפנים

חוק עזר לחוף הכרמל (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ח – 1968
פורסם: ק"ת 2170, תשכ"ח (14.1.1968), עמ' 661
תיקונים: ק"ת 2782, תשל"ב (9.12.1971), עמ' 370

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו- 24 לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 (להלן – החוק), מתקינה המועצה האזורית חוף-הכרמל חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בעל-חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, פרד, חזיר, עוף-בית, חתול, קוף ודוב, ולמעט כלב;
"המועצה" – מועצה אזורית חוף-הכרמל;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו- 1965, אשר נתמנה בכתב על ידי ראש המועצה;
"סדרן" ו"פקח" – מי שהמועצה מינתהו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"ראש המועצה" – לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של המועצה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקידו;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן בשלוש מפות הערוכות בקנה מידה 1:500 והחתומות ביד ראש המועצה וביד שר הפנים, אשר העתקים מהן מופקדים במשרדי המועצה, במשרד הממונה על מחוז חיפה ובמשרד הפנים בירושלים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
שעות הרחצה
3. (א) הרחצה בשפת הים אסורה בשעות שבין 18:00 ובין 08:00 בהעדר מציל.
(ב) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה, ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה המועצה מותרת.
איסור רחצה
4. לא ירחץ אדם ולא ינהג בשפת הים אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.
פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
ספורט, משחקים וכדומה
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט או משחק, דיג, בישול, הדלקת מדורות, החזקת סירה או רחיצת בעל חיים אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי ראש המועצה.
כסא מרגוע, צריף וכדומה
8. לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש המועצה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.
רכב, בעלי-חיים וכלב
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד, לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים.
איסור גרימת נזק והשחתת שלט
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום והשלכת פסולת
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסלתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או וחפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל, פקח וסדרן
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, פקח או סדרן, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות ובחגורות הצלה, או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה, בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום בו או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
רוכלות ופשיטת יד
19. (א) לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש המועצה, פקח, סדרן ומציל
21. (א) ראש המועצה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהמועצה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש המועצה, פקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט וכל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו ומשתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש המועצה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
שירותים
23. המועצה רשאית לספק שירותים בשפת הים ולגבות בעדם אגרה כמפורט בתוספת.

היתרים
24. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש המועצה, לפי העניין, לתתו, לסרב לתתו, להתלותו או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

אגרות
25. בעד מתן היתרים לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת המועצה אגרות כמפורט בתוספת.
הודעות
26. (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
27. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי – אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
28. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנס 1400 שקלים חדשים*, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 55 שקלים חדשים* לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
* תחילה ביום 8.2.1994, חש"ם 516

השם
29. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לחוף-הכרמל (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ח – 1968".

תוספת
(סעיפים 23 ו- 25)
תיקון: תשל"ב

האגרה בלירות
1. אגרות שירותים:
(א) שימוש בכסא מרגוע – לכל שעה או חלק ממנה 0.25
(ב) שימוש חד-פעמי במלתחה –
לחייל במדים או שוטר 0.25
לילד שטרם מלאו לו 13 שנה 0.50
לכל אדם אחר 1.-
2. אגרות למתן היתרים:
(א) להעמיד (סעיף 8) –
כסאות מרגוע למטרת השכרה, לכל כסא – לשנה 3.-
צריף – לכל חודש או חלק ממנו 15.-
אוהל – לכל חודש או חלק ממנו 10.-
סככה או סוכה – לכל חודש או חלק ממנו 7.-
(ב) לרוכל (סעיף 19(א)) – לשנה או חלק ממנה 2.-
(ג) לניהול קייטנה לילדים (סעיף 20) – לשנה או חלק ממנה 20.-

נתאשר.
כ"ו בחשון תשכ"ח (29 בנובמבר 1967)

מרדכי סלע
ראש המועצה האזורית
חוף הכרמל
חיים משה שפירא
שר הפנים

חוק עזר לחוף השרון (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1967
פורסם: ק"ת 2095, תשכ"ז (24.8.1967), עמ' 3135.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו- 24 לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 (להלן – החוק), מתקינה המועצה האזורית חוף-השרון חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בעל-חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, חזיר, עוף-בית, חתול, קוף ודוב, ולמעט כלב;
"המועצה" – מועצה אזורית חוף השרון;
"סדרן", "פקח" – מי שהמועצה מינתה אותו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו- 1965, אשר נתמנה בכתב על ידי ראש המועצה;
"ראש המועצה" – לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של המועצה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקידו;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 בין קווי רוחב 181650 – 181750, והחתומה ביד ראש המועצה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי המועצה, במשרד הממונה על מחוז מרכז ובמשרד הפנים בירושלים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
שעות הרחצה
3. (א) הרחצה בשפת הים מותרת בתקופה שבין 1 ביוני עד 15 באוקטובר, בכל ימות השבוע, בשעות מ- 9 עד 12 ובימים ב' ו- ה' בשבוע גם בשעות מ- 16:30 עד 18:00 ובנוכחות מציל. ביתר הימים והשעות הרחצה אסורה בהחלט.
(ב) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה, ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה המועצה מותרת.
(ג) הרחצה בשפת הים בהעדר מציל אסורה.

איסור רחצה
4. לא ירחץ אדם ולא ינהג בשפת הים אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.

פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
ספורט, משחקים וכו'
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט או משחק או לרחיצת בעל-חיים אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה.
כסא מרגוע, צריף וכו'
8. לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש המועצה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.
רכב, בעלי-חיים וכלב
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד, לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים.
איסור גרימת נזק והשחתת שלט
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום והשלכת פסולת
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסלתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או וחפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל, פקח וסדרן
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, פקח או סדרן, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות ובחגורות הצלה, או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה, בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום בו או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
רוכלות ופשיטת יד
19. (א) לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש המועצה, פקח, סדרן ומציל
21. (א) ראש המועצה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהמועצה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש המועצה, פקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט וכל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו ומשתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש המועצה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
שירותים
23. המועצה רשאית לספק שירותים בשפת הים ולגבות בעדם אגרה כמפורט בתוספת הראשונה.
היתרים
24. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש המועצה, לפי העניין, לתתו, לסרב לתתו, להתלותו או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
אגרות
25. בעד מתן היתרים לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת המועצה אגרות כמפורט בתוספת השניה.

הודעות
26. (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
27. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי – אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
28. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנס 500 לירות, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
השם
29. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לחוף-השרון (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1967".

תוספת ראשונה
(סעיף 23)
שיעור האגרה בלירות
שימוש חד פעמי במלתחה ובמקלחות 0.20

תוספת שניה
(סעיף 25)
שיעור האגרה בלירות
(1) היתר להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה – לכל כסא 3
(2) היתר להעמדת מחסה למטרת השכרה – לכל מחסה 12
(3) היתר להעמדת אוהל למטרת השכרה – לכל אוהל 25

נתאשר.
י' בתמוז תשכ"ז (18 ביולי 1967)

דוד אמן
ראש המועצה האזורית
חוף השרון

חיים משה שפירא
שר הפנים

חוק עזר לחיפה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1967
פורסם: ק"ת 2095, תשכ"ז (24.8.1967), עמ' 3129
תיקונים: חש"ם 119, תשמ"ב (28.2.1982), עמ' 490
חש"ם 397, תשמ"ט (12.3.1989), עמ' 263
חש"ם 458, תשנ"א (11.6.1991), עמ' 379

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו- 254 לפקודת העיריות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 (להלן – החוק), מתקינה מועצת עיריית חיפה חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בעל-חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, פרד, חזיר, עוף-בית, חתול, קוף ודוב, ולמעט כלב;
"המועצה" – מועצת העירייה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו- 1965, אשר נתמנה בכתב על ידי ראש העירייה;
"סדרן", "פקח" – מי שראש העיר מינהו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"עירייה" – עיריית חיפה;
"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של המועצה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקידו;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה, על נספחיה, הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד ראש העירייה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי העירייה, במשרד הממונה על מחוז חיפה ובמשרד הפנים בירושלים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
שעות הרחצה
3. (א) הרחצה בשפת הים אסורה בשעות שבין 18.00 ובין 08.00 בהעדר המציל.
(ב) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה, ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה המועצה מותרת.

איסור רחצה
4. לא ירחץ אדם ולא ינהג בשפת הים אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.
פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
ספורט, משחקים וכדומה
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט או משחק, להחזקת סירה או לרחיצת בעל-חיים אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה.
גידור שטחים תיקון: תשמ"ט
7 א. (1) המועצה רשאית לגדור שטחים בשפת הים, ולהסדיר את הכניסה לשטח, בין בתשלום ובין בדרך אחרת (להלן – חוף סגור).
(2) לא יכנס אדם לחוף סגור אלא אם שילם דמי כניסה כמפורט בתוספת ובידו קבלה על כך.
כסא מרגוע, צריף וכד'
8. לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש העירייה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.
רכב, בעל חיים וכלב
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור מכירת משקה בבקבוקי זכוכית תיקון: תשמ"ב
10 א. לא ימכור אדם בשפת הים, לא יכניס אליה, לא יחזיק ולא ירשה לאחר למכור בה, להכניס אליה, או להחזיק בה בקבוקי זכוכית, או כלי קיבול אחר מזכוכית, בין שיש בהם משקה ובין שאין בהם משקה.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים.

איסור גרימת נזק והשחתת שלט וכו'
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש העירייה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.

איסור זיהום
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא ישליך אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסולתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או וחפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל, סדרן ופקח
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, ממפקח או מסדרן, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות ובחגורות הצלה, או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה, בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום בו או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
רוכלות ופשיטת יד
19. (א) לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.

סמכויות ראש העירייה, סדרן, פקח ומציל
21. (א) ראש העירייה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהמועצה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש העירייה, פקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט וכל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו ומשתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש העירייה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
היתרים
23. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש העירייה, לפי העניין, לתתו, לסרב לתתו, להתלותו או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתם.
הודעות
24. (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העירייה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאי ראש העירייה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
25. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי – אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין תיקון: תשנ"א
26. בטל.
השם
27. חוק עזר זה ייקרא "חוק עזר חיפה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1967".

תוספת
(סעיף 7א)
תחילה ביום 12.3.1989, חש"ם 397

האגרה בשקלים חדשים
חודשים חודשים נובמבר-יוני יולי-אוקטובר

דמי כניסה –
(א) למבוגר 10 11
(ב) לתושב העיר חיפה המציג תעודה מתאימה
המעידה על היותו תושב כאמור 8 9
(ג) לילד מגיל 3-10, לחייל ונכה 6 7
(ד) לקבוצות מעל 20 איש – 10% הנחה מהמחירים הנקובים בפסקאות (א), (ב) ו- (ג).

נתאשר.
כ"ז בסיון תשכ"ז (5 ביולי 1967)

אבא חושי
ראש עיריית חיפה
חיים משה שפירא
שר הפנים

חוק עזר לטבריה (הסדרת מקומות רחצה), תשמ"ד – 1984
פורסם: חש"ם 241, תשמ"ד (9.8.1984), עמ' 738

התוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 (להלן – החוק), מתקינה מועצת עיריית חדרה חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בעל-חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, חזיר, עוף-בית, חתול, קוף, דוב, ולמעט כלב;
"המועצה" – מועצת העירייה;
"סדרן", "פקח" – מי שראש העירייה מינהו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו – 1965, שראש העירייה מינה אותם;
"העירייה" – עירית טבריה;
"ראש העירייה" – לרבות מי שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותן בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של המועצה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד ראש העירייה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי העירייה, במשרד הממונה על מחוז הצפון ובמשרד הפנים, הקריה, ירושלים.
שעות הרחצה
2. (א) הרחצה בשפת הים אסורה בשעות שבין 18.00 ובין 08.00 בהעדר המציל.
(ב) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה.
אגרה
3. העירייה תגבה אגרת שירותים כמפורט בתוספת.
איסור רחצה
4. בשפת הים לא ירחץ אדם ולא ינהג אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.
פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
ספורט, משחקים וכו'
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט או משחק או לרחצת בעל-חיים, אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה.
כסא מרגוע, צריף וכו'
8. לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש העירייה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.
רכב, בעל חיים וכלב
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים.
איסור גרימת נזק
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש העירייה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום
13. (א) לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסלתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או וחפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
(ב) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך לזהם או להשחית את שפת הים.
(ג) לא ימכור ולא יחזיק אדם בשפת הים בקבוק משקה מזכוכית.
גבול רחצה וסיכון חיים
14. (א) לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום מאה מטרים מקו שפל המים שבחוף, לא יקפוץ אדם מסלע או ממזח ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
(ב) לא ישתמש אדם בגלגל ים, מזרון ים, או במכשיר צף אחר מעבר לתחום 30 מטרים מקו שפל המים שבחוף.

הוראות מציל, פקח וסדרן
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, ממפקח או מסדרן, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות, בחגורות הצלה, או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה בשעת הצורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה, בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום בו או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
רוכלות ופשיטת יד
19. (א) לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש העירייה, סדרן, פקח ומציל
21. (א) ראש העירייה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהעירייה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש העירייה, פקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט או כל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו ומשתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש העירייה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
תנאי היתר
23. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש העירייה, לפי העניין, לתתו, לסרב לתתו, להתלותו או לבטלן, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתם.

הודעות
24. (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העירייה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאי ראש העירייה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
25. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי – אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
26. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנס 600 שקלים חדשים*, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 24 שקלים חדשים* לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה.
* תחילה ביום 5.11.87, חש"ם 345

תוספת
(סעיף 3)
אגרת שירותים

שקלים
מינוי למשפחה לעונת הרחצה 2000
חד פעמי 150
חד פעמי לחייל או לתלמיד 50

נתאשר.
א' בתמוז התשמ"ד (1 ביולי 1984)
יגאל ביבי
ראש עירית טבריה
יוסף בורג
שר הפנים

חוק עזר למטה אשר (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1967
פורסם: ק"ת 2060, תשכ"ז (22.6.1967), עמ' 2646

בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 (להלן : החוק), מתקינה המועצה האזורית מטה אשר חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בעל-חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, חזיר, עוף-בית, חתול, קוף, דוב, ולמעט כלב;
"המועצה" – המועצה האזורית מטה אשר;
"סדרן", "פקח" – מי שהמועצה מינתה אותו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו – 1965, אשר נתמנה בכתב על ידי ראש המועצה;
"ראש המועצה" – לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותן בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של המועצה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפות הערוכות בקנה מידה 1:2,500 והחתומות ביד ראש המועצה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי המועצה, במשרד הממונה על מחוז הצפון ובמשרד הפנים בירושלים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
שעות הרחצה
3. (א) הרחצה בשפת הים אסורה בשעות שבין 17.30 ובין 09.00 ובשעות שבין 12.00 לבין 13.30 בהעדר המציל.
(ב) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה, ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה המועצה מותרת.
איסור רחצה
4. לא ירחץ אדם ולא ינהג בשפת הים אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.

פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
ספורט, משחקים וכו'
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט או משחק או לרחיצת בעל – חיים אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה.
כסא מרגוע, צריף וכו'
8. לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש המועצה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.
רכב, בעל חיים וכלב
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה מעשה העלול לגרוס לרעש על שפת הים.
איסור גרימת נזק והשחתת שלט
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום והשלכת פסולת
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך, לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסלתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או וחפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.

גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.

הוראות מציל, סדרן ופקח
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, ממפקח או מסדרן, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות ובחגורות הצלה, או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה, בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום בו או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
רוכלות ופשיטת יד
19. (א) לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש המועצה, פקח וסדרן
21. (א) ראש המועצה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהמועצה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש המועצה, פקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט או כל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו או משתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש המועצה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
שירותים
23. המועצה רשאית לספק שירותים בשפת הים ולגבות בעדם אגרה כמפורט בתוספת הראשונה.

היתרים
24. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש המועצה, לפי העניין, לתיתו, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלן, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתם.
אגרות
25. בעד מתן היתרים לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת המועצה אגרות כמפורט בתוספת השניה.
הודעות
26. (א) ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאי ראש המועצה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
27. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
28. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 500 שקלים*, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 20 שקלים* לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
* תחילה ביום 9.4.81, חש"ם 49

השם
29. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר למטה-אשר (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1967".

תוספת ראשונה
(סעיף 23)

שיעור האגרה בלירות
שימוש חד – פעמי במלתחה ובמקלחות 0.25

תוספת שניה
(סעיף 25)

שיעור האגרה
בלירות לשנה
(1) היתר להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה – לכל כסא 3
(2) היתר להעמדת מחסה למטרת השכרה – לכל מחסה 12
(3) היתר להעמדת אוהל למטרת השכרה – לכל אוהל 25

נתאשר.
י"ז באדר א' תשכ"ז (27 בפברואר 1967)

שמואל אילן
ראש המועצה האזורית
סולם-צור
חיים משה שפירא
שר הפנים

חוק עזר לנהריה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ו – 1966
פורסם: ק"ת 1905, תשכ"ו (14.7.1966), עמ' 2475

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 לפקודת העיריות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 (להלן – החוק), מתקינה מועצת עיריית נהרייה חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בעל-חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, פרד, חזיר, עוף-בית, חתול, קוף ודוב, ולמעט כלב;
"המועצה" – מועצת העירייה;
"סדרן" ו"פקח" – מי שמועצת העירייה מינתהו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו – 1965, אשר נתמנה בכתב על ידי ראש העירייה;
"עירייה" – עיריית נהריה;
"ראש העירייה" – לרבות מי שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של העירייה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:15,000 והחתומה ביד ראש העירייה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי העירייה, במשרד הממונה על מחוז חיפה ובמשרד הפנים בירושלים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
שעות הרחצה
3. (א) הרחצה בשפת הים אסורה בשעות שבין 18.00 ובין 8.00 בבוקר בהעדר המציל.
(ב) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה, ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה המועצה מותרת.

איסור רחצה
4. לא ירחץ אדם ולא ינהג בשפת הים אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.

פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד בגיל עד 9 שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
ספורט, משחקים וכו'
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט, משחק או לרחיצת בעל-חיים אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה.
כסא מרגוע, צריף וכו'
8. לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש העירייה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.
רכב, בעל חיים וכלב
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים.
איסור גרימת נזק והשחתת שלט וכו'
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש העירייה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא ישליך אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסולתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או וחפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל, סדרן ופקח
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, ממפקח או מסדרן, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות ובחגורות הצלה, או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה, בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום בו או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
רוכלות ופשיטת יד
19. (א) לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש העירייה ופקח
21. (א) ראש העירייה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהמועצה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש העירייה, פקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט וכל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו ומשתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש העירייה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
שירותים
23. המועצה רשאית לספק שירותים בשפת הים ולגבות עבורם אגרות כמפורט בתוספת.
היתרים
24. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש העירייה, לפי העניין, לתתו, לסרב לתתו, להתלותו או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתם.
הודעות
25. (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העירייה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאי ראש העירייה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
26. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי – אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
27. העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו – קנס 600 שקלים חדשים*, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 24 שקלים חדשים* לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה.
* תחילה ביום 14.8.87, חש"ם 337

השם
27. חוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לנהריה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ו – 1966".

תוספת
(סעיף 23)
תחילה ביום 4.12.1988, חש"ם 390
האגרה בשקלים חדשים
1. כניסה חד-פעמית –
א. למבוגר 5.2
ב. לילד (מגיל 3 עד 13) ולחייל בשירות חובה שאינו תושב נהריה 2.9
2. 6 כרטיסים –
א. כניסה למבוגר 25.5
ב. כניסה לילד 13.9
3. מינוי שנתי לתושב המקום –
א. למבוגר 52
ב. לילד, למשפחות שכולות, לנכי צה"ל, לפנסיונרים, לעובדי
העירייה, כולל בן-זוג או בת-זוג, ולחיילים בשירות חובה. 26
4. שירותים אחרים –
א. שמירת ביגוד 1.4
ב. כסא נוח 4
ג. שימוש ברמקול 1.6
5. הנחות מיוחדות –
א. ילדים חברי סקציות שחיה 21
ב. מינוי שנתי לילד שלישי ומעלה 5.3
ג. מינוי שנתי לעובדי מפעלים בקניה מרוכזת (מרכז הרשימה
מקבל מנוי אישי חינם בעד הרישום, איסוף כספים ומילוי
המנויים לרשימה של 50 לפחות), חיילים בשירות קבע
(באמצעות קצין העיר), כולל בן זוג או בת זוג. 42
ד. מנוי שנתי לבני עובדים במפעלים ולתלמידים באמצעות
בתי הספר, ילדי עובדים של העירייה. 21.4
ה. חברי אגודת חוף "גלי גליל" וילדיהם (לפי הסכם הקניית
החוף), חיילים בשירות חובה תושבי נהריה (באמצעות קצין
העיר, יקירי נהריה). חינם
נתאשר.
כ"ו בסיון תשכ"ו (15 ביוני 1966)

גרשון טץ
ראש עיריית נהריה
חיים משה שפירא
שר הפנים

חוק עזר לנתניה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ו – 1966
פורסם: ק"ת 1925, תשכ"ו (25.8.1966), עמ' 2777
תיקונים: חש"ם 180, תשמ"ג (16.6.1983) עמ' 489
חש"ם 334, תשמ"ז (30.6.1987), עמ' 334

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 לפקודת העיריות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 (להלן – החוק), מתקינה מועצת עיריית נתניה חוק עזר זה:
הגדרות תיקון: תשמ"ג
1. בחוק עזר זה –
"בעל-חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, פרד, חזיר, עוף-בית, חתול, קוף, דוב, ולמעט כלב;
"המועצה" – מועצת העירייה;
"סדרן" ו"פקח" – מי שראש העירייה מינהו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו – 1965, אשר נתמנה בכתב על ידי ראש העירייה;
"עירייה" – עיריית נתניה;
"ראש העירייה" – לרבות מי שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של העירייה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:2,500 והחתומה ביד ראש העירייה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי העירייה, במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרד הפנים בירושלים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
רחצה במקום רחצה מוכרז תיקון: תשמ"ג
3. (א) הרחצה בשפת הים בהעדר המציל – אסורה.
(ב) לא ירחץ אדם במקום רחצה מוכרז אלא בשעות הרחצה.
(ג) שעות הרחצה במקום רחצה מוכרז הן מ- 8 בבוקר עד חצי שעה לפני שקיעת החמה, ובחוף זבולון – מ- 6 בבוקר עד חצי שעה לפני שקיעת החמה.

איסור רחצה
4. לא ירחץ אדם ולא ינהג בשפת הים אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.
פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד בגיל עד 9 שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
ספורט, משחקים וכו' תיקון: תשמ"ג
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט או משחק, להחזקת סירה או לרחיצת בעל-חיים, אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה.
חוף סגור תיקון: תשמ"ג
7 א. (א) ראש העירייה רשאי לגדור שטח בשפת הים (להלן – חוף סגור) ולהסדיר את הכניסה אליו.
(ב) לא יכנס אדם לחוף סגור אלא אם כן שילם דמי כניסה כמפורט בתוספת ובידו קבלה על כך, זולת אם ראש העירייה פטר אותו מתשלום בפטור כללי או מיוחד.
כסא מרגוע, צריף וכו'
8. לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש העירייה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.
רכב, בעל חיים וכלב
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור בקבוקי זכוכית תיקון: תשמ"ג
10א. לא ימכור אדם, לא יחזיק, לא ירשה למכור או להחזיק, בשפת הים, ולא יכניס או ירשה להכניס לשפת הים, בקבוק זכוכית או מיכל זכוכית אחר.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים.
איסור גרימת נזק והשחתת שלט וכו'
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.

איסור זיהום
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא ישליך אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסולתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או וחפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל, סדרן ופקח
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, ממפקח או מסדרן, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות ובחגורות הצלה, או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה, בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום בו או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
רוכלות ופשיטת יד
19. (א) לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש העירייה, פקח, סדרן ומציל
21. (א) ראש העירייה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהמועצה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש העירייה, פקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט וכל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו ומשתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש העירייה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
היתרים
23. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש העירייה, לפי העניין, לתתו, לסרב לתתו, להתלותו או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתם.
הודעות
24. (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העירייה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאי ראש העירייה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
25. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי – אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
26. העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו – קנס 600 שקלים חדשים*, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 24 שקלים חדשים* לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה.
* תחילה ביום 28.2.88, חש"ם 354

השם
27. חוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לנתניה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ו – 1966".

תוספת
(סעיף 7א')
תיקון: תשמ"ג

בשקלים
בימי חול בשבת
1. דמי כניסה חד-פעמית –
(א) למבוגר 15 20
(ב) לילד (מגיל 10 עד 17), שוטר, נכה (עם הצגת תעודה מתאימה) 7.5 10

2. דמי כניסה לעונת הרחצה –
(א) למבוגר 500
(ב) לילד (מגיל 10 עד 17), שוטר, נכה (עם הצגת תעודה מתאימה) 250
(ג) לקבוצה מעל 20אנשים או ילדים 10% הנחה מהמחיר הנקוב
בפסקאות (א) ו- (ב)

3. דמי כניסה לתושב העיר נתניה, אם בידו תעודה מאת ראש
העירייה המעידה על היותו תושב כאמור –
(א) למבוגר לעונת הרחצה 60
(ב) לילד (מגיל 10 עד 17), שוטר, נכה, פנסיונר (עם הצגת תעודה
מתאימה), לעונת הרחצה 20

נתאשר.
א' באב תשכ"ו (18 ביולי 1966)

מ' שקד
ראש עיריית נתניה
חיים משה שפירא
שר הפנים
חוק עזר לעכו (הסדרת הרחצה בים), התשנ"ז – 1997

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 לפקודת העיריות , וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 , מתקינה מועצת עיריית עכו חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו – 1965 ;
"פקח" – מי שראש העיר מינהו, בכתב, להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"עירייה" – עיריית עכו;
"ראש העירייה" – לרבות מי שראש העירייה העביר אליו, בכתב, את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה , למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961 , ורכב של המועצה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקידו;
"שפת הים" – מקום רחצה מוכרז לפי צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי הים התיכון), התשמ"ב – 1982 .
איסור רחצה
2. לא ירחץ אדם אלא בשפת הים.
פיקוח על ילד
3. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד בגיל עד 9 שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
4. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
רכב
5. לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב למעט עגלות נכים.
איסור מפגע
6. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר.
איסור זיהום והשלכת פסולת
7. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא ישליך אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסולתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או וחפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
גבול רחצה וסיכון חיים
8. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
שימוש בציוד
9. לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות ובחגורות הצלה או במכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן בידי מציל, אלא בהסכמת המציל.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים
10. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום בו או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
סמכויות
11. ראש העירייה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום בשפת הים כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או העירייה רשאים לבצע על פיהם.
איסור הפרעה
12. לא יפריע אדם לראש העירייה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
ביטול
13. חוק עזר לעכו (הסדרת מקומות רחצה), התשכ"ו – 1966 – בטל.
כ' בטבת התשנ"ז (30 בדצמבר 1996)
נתאשר.

אהרון לחיאני
ממלא מקום ראש עיריית עכו
אליהו סויסה
שר הפנים

חוק עזר לעמק חפר (הסדרת הרחצה בים), התש"ן – 1990
פורסם: חש"ם 428, תש"ן (5.7.1990), עמ' 300

בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד – 1964, מתקינה המועצה האזורית עמק חפר חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בעל חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, חזיר, עוף בית, חתול, קוף, ולמעט כלב;
"המועצה" – המועצה האזורית עמק חפר;
"סדרן" ו "פקח" – מי שהמועצה מינתה אותו, בכתב, להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), התשכ"ו – 1965;
"ראש המועצה" – לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה, למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א – 1961, ורכב של המועצה, כשהם נהוגים בידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרוחק שלוש מאות מטרים מקו שפל המים, וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד ראש המועצה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי המועצה, במשרד הממונה על מחוז המרכז ובמשרד הפנים בירושלים;
"בגד רחצה" – בגד רחצה או צירוף של בגדים שיש בהם כדי למנוע חשיפת גופו של המתרחץ באופן בלתי צנוע;
"גלשן" – סירה בצורת לוח המשמשת לשיט באמצעות מפרש או גלים;
"ילד" – ילד או ילדה בגיל פחות מתשע שנים;
"מפגע" – כל דבר העלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחותו של אדם;
"מקום רחצה מוכרז" – כמשמעותו בצו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), התשכ"ה – 1965;
"מתרחץ" – אדם הנמצא בחוף רחצה מוכרז, בין במים ובין בחוף;
"עגלה" – עגלה שאינה רכב, לרבות עגלת רוכל או עגלת סבל ולמעט עגלת ילדים;
"ציוד צלילה" – מערכת מיתקנים ואבזרים לצלילה תת-ימית;
"רחצה" – הימצאות גופו של אדם, כולו או מקצתו, בתוך המים הנמצאים בשטח שפת הים;
"תחנת הצלה" – שטח מגודר על חוף הים שבו ממוקמת סוכת המציל;
"שעות רחצה" – שעות שנקבעו לרחצה בידי המועצה, והובאו לידיעת הציבור.

תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של 300 מטרים מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
הגבלת הרחצה בים
3. (א) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה.
(ב) הרחצה בשפת הים במקום רחצה מוכרז אסורה בהעדר מציל או בניגוד להוראותיו.
ציות להוראות החוק
4. מתרחץ בשפת הים ינהג בהתאם להוראות החוק והוראות חוק עזר זה.
מקומות מיועדים לרחצה
5. המועצה רשאית לקבוע –
(1) מקומות רחצה על שפת הים, לאסור או להגביל את הרחצה במקום רחצה מוכרז;
(2) מקומות רחצה לגברים לחוד ולנשים לחוד;
(3) מקומות רחצה מיוחדים לבתי ספר ולגני ילדים;
(4) מקומות מיוחדים לקייטנות, למשחקים או לספורט.
גידור שטחים
6. (א) ראש המועצה רשאי לגדר שטחים בשפת הים ולהסדיר הכניסה לשטח, בין בתשלום ובין בדרך אחרת (להלן – חוף סגור).
(ב) לא יכנס אדם לחוף סגור אלא אם כן שילם דמי כניסה כמפורט בתוספת ובידו קבלה על כך או אם ראש המועצה פטר אותו מתשלום דמי כניסה כאמור בפטור כללי או מיוחד; האמור לעיל אינו כולל חופי רחצה שאינם בבעלות המועצה.
פיקוח על ילד
7. (א) לא ירשה אדם ולא יתיר לילד שבפיקוחו להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה בידו.
לבוש
8. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו חמש שנים.
ספורט, משחקים וכו'
9. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצרכיי ספורט או משחק אן לרחיצת בעלי חיים אלא במקום שקבע לכך ראש המועצה.
השכרה והעמדה של כסאות מרגוע, אוהלים, סירות, ציוד צלילה וכו'
10. (א) לא יעמיד אדם על שפת הים, לשם השכרה, כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, שמשיה, מחסה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובמקום, בתנאים, בזמנים ובתשלום שקבעה המועצה.
(ב) לא ישכיר אדם ולא ימכור על שפת הים סירות, ציוד צלילה וספורט ימי וכיוצא באלה אלא לפי היתר מאת ראש המועצה, ובמקום, בתנאים, בזמנים ובתשלום שקבעה המועצה.
רכב, בעלי חיים וכלבים
11. (א) לא יכניס אדם ולא יתיר למבוגר או לילד להכניס לשפת הים כל רכב, למעט רכב נכים שהורשה לכך, או עגלה, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שקבע לכך ראש המועצה, ולמעט עגלות נכים ועגלות לפעוטות.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעלי חיים, למעט כלב המשמש להולכת עיוור, ובתנאי שכלב כזה קשור ברצועה ומחסום לפיו.
איסור מפגע
12. (א) לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
(ב) לא יעשה אדם צרכיו על שפת הים, אלא במקומות שייחדה לכך המועצה.
איסור הקמת רעש ומניעתו
13. (א) לא יקים אדם רעש על שפת הים ולא יעשה כל מעשה העלול לגרום לרעש בלתי סביר על שפת הים, בין בקולו ובין באמצעים אחרים.
(ב) מי שילד או מבוגר נמצאים בפיקוחו חייב למנעם מהקמת רעש כאמור בסעיף קטן (א).
איסור גרימת נזק לרכוש המועצה
14. לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יסיר, לא יפגום, לא ישחית ולא ילכלך כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום והשלכת פסולת
15. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העלול ללכלך או לזהם את שפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך, לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסולתם, קליפות, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או חפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
איסור מכירת זכוכית
16. לא ימכור אדם בשפת הים, לא ישאיל, ולא ירשה למכור בשפת הים או להשאיל בקבוקי זכוכית, צנצנות זכוכית, או כל מכל זכוכית אחר, אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
הגבלת השימוש באמצעי ציפה
17. המציל רשאי לאסור או להגביל את השימוש באמצעי ציפה כגון מזרונים, סירות גומי, אבובים וגלשנים.
גבול רחצה וסיכון חיים
18. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטרים מקן שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.

הוראות מציל, פקח וסדרן
19. (א) מי שקיבל אות אזהרה או הודעה ממציל, מפקח או מסדרן למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים או לשמירת הסדר והנקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות הצלה ובציוד הצלה או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה שניתן בידי המציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
20. לא יתראה אדם ולא יעמיד פנים, אם בצעקה או בהעוויה או בכל אופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג באופן העלול לגרום לאנשים אחרים לחשוב כי הוא נתון בסכנה וקורא לעזרה, אלא אם כן יש צורך בכך.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ולנשים
21. לא יכנס אדם בשפת הים למקום או במועד שקבעה המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
22. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת או כשעל גופו פצעים פתוחים.
רוכלות ופשיטת יד
23. (א) לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
27. לא ינהל אדם קייטנה על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש המועצה, פקח, סדרן ומציל
25. (א) ראש המועצה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס, בכל עת, לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהמועצה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש המועצה, פקח או סדרן, רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט או כל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו או שמשתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
26. לא יפריע אדם לראש המועצה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
אגרות
27. המועצה רשאית לספק שירותים בשפת הים וליתן היתרים לפי חוק עזר זה, והיא רשאית לגבות בשלהם אגרות כמפורט בתוספת; האמור לעיל לא יחול על חופי הרחצה שאינם בבעלות המועצה או בתחום שיפוטה.

היתרים
28. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש המועצה, לפי העניין, לתיתו, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתם.
הודעות
29. (א) ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו, כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש למלא אחר ההיראות ולבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב לכולא אחריה.
(ד) לא מילא אדם אחר דרישות ראש המועצה הכלולות בהודעה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), או ביצע את העבודה שלא בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה, רשאית המועצה, בעצמה או באמצעות אחרים, לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם; תעודה מאת ראש המועצה בדבר גובה ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לכך.
מסירת הודעה
30. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
31. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 1,400 שקלים חדשים , ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 55 שקלים חדשים* לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
*תחילה ביום 2.8.1994, חש"ם 524.

שמירת דינים
32. האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין אחר.
ביטול
33. חוק עזר לעמק חפר (הסדרת מקומות רחצה), התשכ"ו – 1966 – בטל.

תוספת
(סעיף 27)

בשקלים חדשים
(1) היתר להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה, לכל כסא לשנה 1.50
(2) היתר להעמדת סככה או סוכה, לכל יחידה לכל יום או חלק
ממנו, ובלבד שהאגרה לא תעלה על 500 שקלים חדשים 19.50
(3) היתר להעמדת אוהל, לכל הלילה או חלק ממנו 13.50

כ' בטבת התש"ן (18 בינואר 1990)

אני מסכים,

עמוס דגני
ראש המועצה האזורית
עמק חפר
אריה דרעי
שר הפנים

חוק עזר לעתלית (רחצה על שפת הים), תשי"ט – 1959
פורסם: ק"ת 921, תשי"ט (25.6.1959) עמ' 1583

בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941, מתקינה המועצה המקומית עתלית חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"שפת הים" – השטח הנמצא בתחום המועצה והמשתרע בין קו היבשה המרוחק מרצועת חוף הים 100 מטרים הנמדדים מנקודת השפל של המים ובין הקו בים המרוחק מרצועת חוף הים 100 מטרים הנמדדים כאמור;
"המועצה" – המועצה המקומית עתלית;
"ראש המועצה" – לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"המפקח" – אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה כמפקח על שפת הים או כעוזר למפקח;
"בגד רחצה" – בגד רחצה שלם, או צירוף של בגדים שיש בהם למנוע חשיפת גופו של המתרחץ בצורה בלתי צנועה;
"מפגע" – כל דבר העלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם, או כל דבר העלול להפריע לאדם או למנוע אותו מהשתמש בזכויותיו או להביא לידי הרגזה או פגיעה לחוש הראיה, הריח או השמיעה;
"מציל" – אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה כמפקח על תחנת הצלה או כעוזר למפקח;
"ילד" – ילד או ילדה בגיל פחות מתשע שנים;
"בעל-חיים" – לרבות בקר, כבשים, עזים, גמלים, פרדים, סוסים, חמורים, עופות בית, חתולים, קופים, למעט כלבים;
"רכב" – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה;
"עגלה" – כל עגלה שאינה רכב, לרבות עגלת רוכל או עגלת סבל, למעט עגלת ילדים;
"מקום ציבורי" – לרבות מדרכה, בית קפה, מסעדה, אוטובוס ציבורי, או כל מקום אחר שיש לקהל רשות כניסה חופשית אליו;
"התרחץ" – הימצאו של אדם על שפת הים כשאינו לבוש בגדים רגילים.
בגדי רחצה והגבלות לבישת בגדים ופשיטתם
2. (א) לא יתרחץ אדם בשפת הים אלא כשהוא לבוש בגד רחצה.
(ב) לא יתלבש אדם ולא יתפשט על שפת הים אלא במקומות שיוחדו לכך על ידי המועצה או ברשותה.
מקומות מיועדים לרחצה
3. (א) המועצה רשאית לקבוע על שפת הים –
(1) מקומות שבהם הרחצה אסורה;
(2) מקומות רחצה לגברים לחוד ולנשים לחוד, או באופן אחר;
(3) מקומות רחצה מיוחדים לבתי ספר, לגני ילדים, למעונות ילדים או לבתי תינוקות;
(4) מקומות רחצה מיוחדים לאנשים או לילדים החולים בשעלת;
(5) מקומות מיוחדים לקייטנות, למשחקים או לספורט;
(6) מקומות לעגינת סירות שיט או מפרשים;
(7) מקומות מיוחדים לרחיצת בעלי חיים.
(ב) ראש המועצה יפרט במודעות לגבי כל מקום שנקבע על ידי המועצה על פי סעיף קטן (א), שעות הרחצה ותנאים מיוחדים אחרים.
(ג) לא ייכנס אדם לשטח שפת הים, לא יתרחץ ולא ישחק בו משחק הקשור בתנועת גוף, לא יעסוק שם בספורט, פרט לריצה קלה, לא יעגון שם סירות שיט או מפרשים ולא ירחץ שם בעלי חיים שלא בהתאם להוראות הסעיפים הקטנים (א) ו-(ב) ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות דבר מן הדברים האמורים כאמור.
(ד) האיסור להיכנס כאמור לא יחול על מי שנכנס תוך מילוי תפקידו כמפקח או כמציל או בקשר עם תאונה או לשם הצלת נפשות.
איסור לגשת בסירה למקומות רחצה
4. לא ישוט אדם בסירה למקום שייחדוהו כמקום רחצה, אלא לצורך הצלת נפשות.
העמדת כסאות מרגוע, מחסים ואוהלים
5. לא יעמיד אדם על שפת הים לשם השכרה כסאות מרגוע, מחסים או אוהלים, אלא על פי רשיון מאת המפקח ובהתאם לתנאי הרשיון.
רוכלות
6. לא יעסוק אדם כרוכל על שפת הים, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה. ראש המועצה רשאי לתת היתר כאמור או לסרב לתתו, להתלותו וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
מניעת רעש
7. (א) לא יקים אדם רעש במקום ציבורי על שפת הים בין בצעקות ובין בפעמון, בצלצלים או בכלי הרעשה אחר.
(ב) מי שילד או מבוגר נמצאים בפיקוחו חייב למנעם מהקמת רעש כאמור בסעיף קטן (א).
בעלי חיים, רכב וכלבים
8. (א) לא יביא אדם לשפת הים – פרט למקום שנועד לכך על ידי המועצה – בעל חיים, רכב או עגלה, ולא יתיר לילד או למבוגר המסורים לפיקוחו לעשות כאמור, אולם מותר להוביל ביד אופניים ולהעמידם במקום שייקבע על ידי המפקח.
(ב) לא יביא אדם כלב לשפת הים, אלא כשהוא רתום לשרשרת ועל פיו מחסום.
מפגע
9. (א) לא יעשה אדם דבר שיש בו מפגע, ולא יתיר לילד או למבוגר המסורים לפיקוחו לעשות כאמור.
(ב) לא יעשה אדם צרכיו על שפת הים אלא במקומות שיוחדו לכך על ידי המועצה או ברשותה.

הנפת דגל שחור
10. (א) החליט המפקח כי יש לאסור את הרחצה או את השימוש בסירות, או שני הדברים כאחד, בשפת הים בכללה, או בחלק הימנה, מחמת מצב הים, יצווה להניף בו דגל שחור במקום בולט.
(ב) לא יימצא אדם בים ולא ישתמש בו בסירה ולא יתיר לילד או למבוגר המסורים לפיקוחו לעשות כאמור במקום ובזמן שמונף דגל לפי סעיף קטן (א).
תחנות הצלה
11. (א) ראש המועצה רשאי להתקין תחנות הצלה, להחזיקן ולסגור אותן.
(ב) כל אדם חייב לציית לאות, להוראות או להתראה שניתנו על ידי מציל או מפקח לשם בטחונו של אותו אדם או לשם בטחונו של ילד או מבוגר המסורים לפיקוחו, או לביטחונו של מבוגר או ילד אחר.
(ג) לא ישתמש אדם, שאינו מציל או מפקח, בסירות, בחגורות ההצלה, או בכל יתר המכשירים של תחנת הצלה, לא יתיר לילד או למבוגר המסורים לפיקוחו לעשות כאמור, ולא ייתן כל אות הדומה לאותות הניתנים על ידי המציל, אלא בהסכמתו של מפקח או מציל.
איסור לקרוא לעזרה ללא צורך או לסכן חיים
12. (א) לא יעמיד אדם פנים, אם בצעקות או בהעוויות או באופן אחר, כנתון במצוקה, ולא יתנהג באופן העלול להמריץ אנשים אחרים לחשוב כי הוא נתון בסכנה וקורא לעזרה, אלא אם יש צורך לכך.
(ב) לא ישחה אדם ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או לפגוע בגופו או לסכן את חייהם או לפגוע בגופם של אחרים.
איסור להשתמש בחומר מזוהם
13. לא ישתמש אדם על שפת הים בחומר העשוי ללכלך את מי הים, ולא יתיר לילד או למבוגר המסורים לפיקוחו לעשות זאת.
איסור לגרום נזק
14. לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יקלקל ולא יסיר כל שלט אן מודעה שנקבעו על שפת הים על ידי ראש המועצה או על פי הוראותיו ולא יתיר לילד או למבוגר המסורים לפיקוחו לעשות זאת.
סמכויות המפקח
15. (א) המפקח רשאי –
(1) להוציא משפת הים כל אוהל, כסא מרגוע, מחסה, רכב, עגלה, כלי-נגינה, מכשיר ספורט, סירה, מודעה, שלט, או כל חפץ אחר שהושמו או שמשתמשים בהם שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה;
(2) להיכנס לכל מקום על שפת הים על מנת לגלות עבירה על הוראות חוק עזר זה;
(3) להרחיק משפת הים כל אדם הנגוע במחלה מידבקת;
(4) לעשות כל פעולה הנחוצה לשם הוצאה לפועל של הוראות חוק עזר זה.
(ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

הודעות
16. (א) המפקח רשאי, בהודעה בכתב, לתת הוראות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב כפי שהיה לפני שנעברה העבירה בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
(ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לציית להוראות ולבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
סמכויות המועצה
17. לא מילא אדם אחרי דרישת המפקח לפי סעיף 16 או ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה רשאי ראש המועצה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
אגרות
18. בעד מתן היתרים ורשיונות לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת המועצה אגרות כמפורט בתוספת.
מסירת הודעות
19. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העיתונים הנפוצים בתחום המועצה.
עונשים
20. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה דינו – קנס 100 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 16(ג) וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 17 והייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס 2 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין.
שמירת דינים אחרים
21. האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין אחר.
השם
22. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לעתלית (רחצה על שפת הים), תשי"ט – 1959".

תוספת
(סעיף 18)
תחילה: ביום 19.8.1993, חש"ם 508

שיעורי האגרה
בשקלים חדשים
1. אגרת רשיון שנתי להחזקת –

(1) כסאות למטרת השכרה, לכל כסא 2
(2) מחסה למטרת השכרה, לכל מחסה 10
(3) אוהל למטרת השכרה, לכל אוהל 20

2. אגרת היתר שנתי לרוכל 25

נתאשר.
כ"ו באדר ב' תשי"ט (5 באפריל 1959)

מנס פדוה
ראש המועצה המקומית
עתלית
ישראל בר-יהודה
שר הפנים

חוק עזר לקרית ים (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ח – 1968
פורסם: ק"ת 2231, תשכ"ח (23.5.1968), עמ' 1618
תיקונים: ק"ת 3020, תשל"ג (14.6.1973), עמ' 1151

בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1965 (להלן – החוק), מתקינה המועצה המקומית קרית ים חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בעל-חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, חזיר, עוף-בית, חתול, קוף, דוב, ולמעט כלב;
"סדרן", "פקח" – מי שהמועצה מינתה אותו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו – 1965, אשר נתמנה בכתב על ידי ראש המועצה;
"המועצה" – המועצה המקומית קרית-ים;
"ראש המועצה" – לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותן בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של המועצה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:1,250 והחתומה ביד ראש המועצה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי המועצה, במשרד הממונה על מחוז הצפון ובמשרד הפנים בירושלים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
שעות הרחצה
3. (א) הרחצה בשפת הים אסורה בשעות שבין 18.00 ובין 08.00 בהעדר המציל.
(ב) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה, ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה המועצה מותרת.
איסור רחצה
4. לא ירחץ אדם ולא ינהג בשפת הים אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.
פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.

לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
ספורט, משחקים וכו'
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט או משחק או לרחיצת בעל – חיים אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה.
כסא מרגוע, צריף וכו'
8. לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש המועצה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.
רכב, בעל חיים וכלב
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים.
איסור גרימת נזק והשחתת שלט
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום והשלכת פסולת
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך, לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסלתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או וחפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל, סדרן ופקח
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, ממפקח או מסדרן, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות ובחגורות הצלה, או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.

קריאה לעזרה ללא צורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה, בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום בו או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
רוכלות ופשיטת יד תיקון: תשל"ב
19. (א) לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
(ג) לא ימכור אדם, לא יכניס, לא יחזיק ולא ירשה למכור, להכניס או להחזיק בקבוק זכוכית או כל מכל אחר בשפת הים, אלא בהיתר מראש המועצה.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש המועצה, פקח וסדרן
21. (א) ראש המועצה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהמועצה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש המועצה, פקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט או כל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו או משתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש המועצה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
שירותים
23. המועצה רשאית לספק שירותים בשפת הים ולגבות בעדם אגרה כמפורט בתוספת.
היתרים
24. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש המועצה, לפי העניין, לתיתו, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלן, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתם.
אגרות
25. בעד מתן היתרים לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת המועצה אגרות כמפורט בתוספת.

הודעות
26. (א) ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאי ראש המועצה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
27. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי – אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
28. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 500 לירות*, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 20 לירות* לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
* תחילה ביום 28.10.76, חש"ם 3608

ביטול
29. חוק עזר לקרית ים (רחצה על שפת הים), תשט"ו – 1955 – בטל.
השם
30. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לקרית ים (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ח – 1968".

תוספת
(סעיפים 23 ו- 25)
שיעור האגרה
בלירות לשנה
(1) היתר להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה – לכל כסא 3
(2) היתר להעמדת מחסה למטרות השכרה – לכל מחסה 12
(3) היתר להעמדת אוהל למטרות השכרה – לכל אוהל 15
(4) היתר לרוכל 2

נתאשר.
י"א באדר תשכ"ח (11 במרס 1968)

בנימים אפרת
ראש המועצה המקומית
חיים משה שפירא קרית ים
שר הפנים

חוק עזר לראשון לציון (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1966
פורסם: ק"ת 1957, תשכ"ז (17.11.1966), עמ' 390
תיקונים: ק"ת 4108, תש"ם (10.4.1980), עמ' 1304

התוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 (להלן – החוק), מתקינה מועצת עיריית ראשון לציון חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בעל-חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, חזיר, עוף-בית, חתול, קוף, דוב, ולמעט כלב;
"המועצה" – מועצת העירייה;
"סדרן" ו"פקח" – מי שמועצת העירייה מינתהו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו – 1965, שראש העירייה מינה אותם;
"העירייה" – עירית ראשון לציון;
"ראש העירייה" – לרבות מי שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותן בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של המועצה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:5,000 והחתומה ביד ראש העירייה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי העירייה, במשרד הממונה על מחוז תל-אביב ובמשרד הפנים בירושלים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
שעות הרחצה
3. (א) הרחצה בשפת הים אסורה בשעות שבין 18.00 ובין 08.00 בהעדר המציל.
(ב) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה, ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה המועצה מותרת.
איסור רחצה
4. בשפת הים לא ירחץ אדם ולא ינהג אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.
פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.

לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
ספורט, משחקים וכו'
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט או משחק או לרחצת בעל-חיים, אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה.
כסא מרגוע, צריף וכו'
8. לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש העירייה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.
רכב, בעל חיים וכלב
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים.
איסור גרימת נזק
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש העירייה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם ולהשחית את שפת הים.
(ב) לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסלתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או וחפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף אדם אחר.
הוראות מציל, פקח וסדרן
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, ממפקח או מסדרן, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות, בחגורות הצלה, או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה בשעת הצורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה, בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום בו או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
רוכלות ופשיטת יד
19. לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש העירייה, סדרן, פקח ומציל
21. (א) ראש העירייה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהעירייה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש העירייה, פקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט או כל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו ומשתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש העירייה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
שירותים
23. המועצה רשאית לספק שירותים בשפת הים ולגבות בעדם אגרה כמפורט בתוספת.
היתרים, רשיונות ואגרות
24. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש העירייה, לפי העניין, לתתו, לסרב לתתו, להתלותו או לבטלן, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתם.
אגרות
25. בעד מתן היתרים לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת העירייה אגרות כמפורט בתוספת.
הודעות
26. (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העירייה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאי ראש העירייה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
27. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי – אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
28. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנס – 600 שקלים חדשים*, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 24 שקלים חדשים* לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה.
* תחילה ביום 21.8.87, חש"ם 338

השם
29. לחוק עזר זה יקרא " חוק עזר לראשון לציון (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1966".

תוספת
(סעיפים 23 ו- 25)
תיקון: תש"ם
האגרה בלירות
(1) אגרת רשיון שנתי להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה, לכל כסא 200
(2) אגרת רשיון שנתי להעמדת שמשיה למטרת השכרה, לכל שמשיה 400
(3) אגרת רשיון שנתי להעמדת מחסה למטרות השכרה, לכל מחסה 2000
(4) אגרת רשיון שנתי להעמדת אוהל למטרת השכרה, לכל אוהל 1200
(5) אגרת שימוש במקלחת במקום הרחצה 12

נתאשר.
ט"ו באלול תשכ"ו (31 באוגוסט 1966)

אריה שפטל
ראש עירית ראשון לציון
חיים משה שפירא
שר הפנים

חוק עזר לשבי ציון (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1967
פורסם: ק"ת 2071, תשכ"ז (6.7.1967), עמ' 2767

בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 ו- 23 לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד – 1964 (להלן – החוק), מתקינה המועצה המקומית שבי ציון חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בעל-חיים" – לרבות בקר, עז, גמל, סוס, חמור, חזיר, עוף-בית, חתול, קוף, דוב, ולמעט כלב;
"המועצה" – המועצה המקומית שבי-ציון;
"סדרן", "פקח" – מי שהמועצה מינתה אותו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו – 1965, אשר נתמנה בכתב על ידי ראש המועצה;
"ראש המועצה" – לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותן בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של המועצה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:1,000 והחתומה ביד ראש המועצה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי המועצה, במשרד הממונה על מחוז הצפון ובמשרד הפנים בירושלים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
שעות הרחצה
3. (א) הרחצה בשפת הים אסורה בהעדר המציל –
(1) בימי חול בשעות שבין 13.00 לבין 15.00 ובשעות שבין 18.00 לבין 08.00.
(2) בשבתות ובחגים בשעות שבין 19.00 לבין 08.00.
(ב) לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה, ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה המועצה מותרת.
איסור רחצה
4. לא ירחץ אדם בשפת הים ולא ינהג אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.
פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
ספורט, משחקים וכו'
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצורכי ספורט, משחק, דיג, בישול, הדלקת מדורות או לרחיצת בעל-חיים אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה.
כסא מרגוע, צריף וכו'
8. לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש המועצה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.
רכב, בעל חיים וכלב
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים.
איסור גרימת נזק והשחתת שלט
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום והשלכת פסולת
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך, לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסלתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או וחפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל, סדרן ופקח
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, ממפקח או מסדרן, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות ובחגורות הצלה, או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה, בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום בו או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
רוכלות ופשיטת יד
19. (א) לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
סמכויות ראש המועצה, פקח וסדרן
21. (א) ראש המועצה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהמועצה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש המועצה, פקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט או כל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו או משתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
22. לא יפריע אדם לראש המועצה, לפקח, לסדרן או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
שירותים
23. המועצה רשאית לספק שירותים בשפת הים ולגבות בעדם אגרה כמפורט בתוספת הראשונה.
היתרים
24. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש המועצה, לפי העניין, לתיתו, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלן, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתם.
אגרות
25. בעד מתן היתר לפי חוק עזר זה תשולם לקופת המועצה אגרה כמפורט בתוספת.
הודעות
26. (א) ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאי ראש המועצה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
27. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
28. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 500 שקלים חדשים*, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 20 שקלים חדשים* לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
* תחילה ביום 15.2.87, חש"ם 324

השם
29. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לשבי-ציון (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1967".

תוספת
תחילה ביום (7.12.72) ק"ת 2941

האגרה בלירות
1. אגרת שירותים (סעיף 23):
שימוש בכסא נוח 1
שימוש במלתחה 1
2. אגרת היתר (סעיף 25) – 5
נתאשר.
י"ז בטבת תשכ"ז (30 בדצמבר 1966)
הנס בלוך
ראש המועצה מהקומית
חיים משה שפירא שבי-ציון
שר הפנים

חוק עזר לתל אביב-יפו (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1966
פורסם: ק"ת 1955, תשכ"ז (10.11.1966), עמ' 352
תיקונים: ק"ת 3332, תשל"ה (4.5.1975), עמ' 1636
ת"ט: ק"ת 3347, תשל"ה (2.6.1975), עמ' 1892
חש"ם 76, תשמ"א (3.7.1981), עמ' 1308
חש"ם 175, תשמ"ג (5.5.1983), עמ' 458
חש"ם 228, תשמ"ד (28.5.1984), עמ' 560
חש"ם 245, תשמ"ד (13.9.1984), עמ' 808
חש"ם 289, תשמ"ה (12.9.1985), עמ' 499
חש"ם 369, תשמ"ח (30.6.1988), עמ' 467
חש"ם 424, תש"ן (15.5.1990), עמ' 235

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו- 254 לפקודת העיריות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד- 1964 (להלן – החוק), מתקינה מועצת עירית תל-אביב-יפו חוק עזר זה:
הגדרות תיקון: תשמ"ח
1. בחוק עזר זה –
"המועצה" – מועצת העירייה;
"מי-שופכין" – לרבות דלוחין, שמנים ופסלתם מכל סוג;
"מציל" – מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו- 1965, אשר נתמנה על ידי ראש העירייה;
"סדרן", "פקח" – מי שראש העירייה מינהו בכתב להיות סדרן או פקח לעניין חוק עזר זה;
"עירייה" – עירית תל-אביב-יפו;
"ראש העירייה" – לרבות מי שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רכב" – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961, ורכב של העירייה, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקידו;
"שפת-הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרוחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד ראש העירייה וביד שר הפנים, אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי העירייה, במשרד הממונה על מחוז תל-אביב ובמשרד הפנים בירושלים.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו על שפת הים שבתחום העירייה; הוראות סעיפים 13, 14 ו- 24 (א) של חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של 500 מטר מקו שפל המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.

3. הרחצה בשפת הים במקום רחצה מוכרז אסורה בהעדר מציל או בניגוד להוראותיו.
ציות להוראות חוק העזר תיקון: תשמ"ה
4. מתרחץ בשפת הים ינהג בהתאם להוראות חוק עזר זה.
פיקוח על ילד
5. (א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו עשר שנים להימצא על שפת הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו עשר שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
6. (א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו חמש שנים.
ספורט, משחקים וכו'
7. לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצרכיי ספורט או משחק, להחזקת סירה או לרחיצת בעל חיים, אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה.
גידור שטחים תיקון: תשמ"א
7 א. (1) ראש העירייה רשאי לגדור שטחים בשפת הים ולהסדיר הכניסה לשטח בין בתשלום ובין בדרך אחרת (להלן – חוף סגור).
(2) לא יכנס אדם לחוף סגור אלא אם שילם דמי כניסה כמפורט בתוספת ובידו קבלה על כך, או אם ראש העירייה פטר אותו מתשלום דמי כניסה כאמור, בפטור כללי או מיוחד.
השכרת מתקני חוף תיקון: תשמ"ד, תשמ"ח
8. (א) לא ישכיר אדם על שפת הים כסא מרגוע, שמשיה, אוהל או כיוצא באלה (להלן – מתקני חוף), אלא לפי היתר של ראש העירייה; בעל ההיתר ישלם לעירייה דמי שימוש עבור זכות להשכרת מתקני חוף, כפי שייקבע בחוזה בינו לבין העירייה.
(ב) לא ישתמש אדם במיתקן חוף ששכר, אלא אם כן בידו כרטיס או תעודה אחרת מאת בעל היתר כאמור בסעיף קטן (א), המעידים על כך שהוא רשאי להשתמש במיתקן החוף.
(ג) לא יתיר בעל היתר כאמור לאדם אחר שימוש במיתקן חוף אלא לאחר שמסר לו כרטיס או מסמך אחר כאמור בסעיף קטן (ב).
רכב, בעל-חיים וכלב תיקון: תשמ"ג
9. (א) לא יכניס אדם לשפת הים כלי רכב, למעט אופנים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה, ולמעט עגלות נכים.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים כל בעל חיים, למעט כלב להנחיית עיוורים, קשור בשרשרת ומחסום לפיו, שנוכחותו בשפת הים דרושה להנחיית אדם שכושר ראייתו נפגע במידה המזקיקה אותו להנחיה כאמור.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאי אדם להביא כלב, הקשור בשרשרת ומחסום לפיו, למקום בשפת הים שלא נקבע כמקום רחצה מוכרז.
איסור מפגע
10. לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע או נזק לכל אדם אחר, או שיש בו כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור החזקת בקבוקי זכוכית תיקון: תשל"ה
10 א. לא ימכור אדם, לא יכניס, לא יחזיק או ירשה למכור, להכניס אן להחזיק בקבוק זכוכית או מכל זכוכית אחר בשפת הים, אלא בהיתר מראש העירייה.
איסור הקמת רעש
11. לא יקים אדם רעש ולא יעשה כל מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים.
איסור גרימת נזק
12. לא יגרום אדם נזק לרכוש העירייה ולא יסיר, לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום והשלכת פסולת
13. (א) לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העלול ללכלך או לזהם את שפת הים, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך, לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא, לרבות שיירי מטבח, פרי או ירק או פסלתם, קליפה, נייר, עיתון, בקבוק, שברי זכוכית, תיבה, קופסה, מסמר, גרוטאה מכל סוג, ענף, גזר עץ, קרש, סמרטוט וכל דבר או וחפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
(ג) לא ישתמש אדם בשפת הים בדרך שיש בה כדי לזהם את מימיהם ולא יזרים בהם מי שופכין.
גבול רחצה וסיכון חיים
14. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל, סדרן ופקח
15. (א) מי שקיבל אות, אזהרה או הוראה ממציל, ממפקח או מסדרן, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון על שפת הים, יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם, פרט למציל, בסירות ובחגורות הצלה, או בכל מכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
16. לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקה, בהעוויה או באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים
17. לא ייכנס אדם לשפת הים למקום בו או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
18. לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.
פשיטת יד
19. לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
קייטנות
20. לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
מבנים ואחזקתם תיקון: תשמ"ח
21. (א) לא יבנה אדם על שפת הים מבנה מכל סוג שהוא, בין קבוע או ארעי, אלא לפי היתר כדין ובהתאם לתנאיו.
(ב) בעל מבנה שהוקם כדין יחזיק את המבנה במצב תקין ויכניס בו כל תיקון או שינוי, ויבצע בו כל עבודה אחרת, הכל כפי שיידרש על ידי ראש העירייה.
בניית סירות ותיקונן תיקון: תשמ"ח
22. לא יעסוק אדם על שפת הים בבניית סירות או בתיקונן, אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו.
איסור רחצה בירקון תיקון: תשמ"ח
23. בטל.
סמכויות ראש העירייה, סדרן, פקח ומציל
24. (א) ראש העירייה, סדרן, פקח או מציל רשאי להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהעירייה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש העירייה, או פקח רשאי להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה, כסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, כלי נגינה, מודעה, שלט או כל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוקמו או משתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
25. לא יפריע אדם לראש העירייה, לסדרן, לפקח או למציל, ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
היתרים, רשיונות ואגרות
26. היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש העירייה, לפי העניין, לתיתו, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתם.
הודעות תיקון, תשמ"ה
27. (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העירייה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה שלא לפני התנאים והפרטים הקבועים בהודעה, רשאי ראש העירייה לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם תעודה מאת ראש העירייה בדבר גובה ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לכך.
מסירת הודעה
28. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין תיקון: תש"ן
29. בטל.
השם
30. לחוק עזר זה יקרא "חוק עזר לתל-אביב-יפו (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז – 1966".

תוספת
(סעיף 7א)
תחילה ביום 28.5.1984, חש"ם 228
1. דמי כניסה חד-פעמית (כרטיס כניסה מאפשר שימוש חפשי במלתחות ובמקלחות) –
האגרה בשקלים
בחדשים מאי-יוני בחדשים אוקטובר
בימי חול בשבת בימי חול בשבת

(א) למבוגר 65 100 85 130
(ב) לילד (מגיל 5 עד 17), לחייל,
לשוטר ולנכה (בעת הצגת תעודה
מתאימה) 40 65 50 85
(ג) לקבוצה מעל 20 איש – 10% הנחה מהמחיר הנקוב
בפסקאות (א) ו-(ב).
2. דמי כניסה לעונת רחצה (כרטיס כניסה מאפשר שימוש חופשי
במלתחות ובמקלחות) –
(א) למבוגר 2500 3000
(ב) לילד (מגיל 5 עד 17), לחייל, לשוטר
ולנכה (בעת הצגת תעודה מתאימה) 1900 2250
(ג) לקבוצה מעל 20 איש : 10% הנחה מהמחיר הנקוב
בפסקאות (א) ו-(ב).

3. ילד עד גיל 5 פטור מתשלום דמי כניסה.

4. תושב העיר תל-אביב-יפו פטור מדמי כניסה אם בידיו תעודה שניתנה מאת ראש העיר המעידה על היותו תושב כאמור.

נתאשר.
חי באלול תשכ"ו (24 באוגוסט 1966)

מרדכי נמיר
ראש עירית תל-אביב-יפו
זרח ורהפטיג
שר הדתות
ממלא מקום שר הפנים

חוק עזר לתמר (רחצה על שפת הים), תשנ"א – 1991
פורסם: חש"ם 465, תשנ"א (5.9.1991), עמ' 562
בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד – 1964, מתקינה המועצה האזורית תמר חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"בגד רחצה" – בגד רחצה או צירוף של בגדים שיש בהם כדי למנוע חשיפת גופו של המתרחץ בצורה בלתי צנועה;
"בעל חיים" – כל בעל חיים, למעט כלב המשמש להולכת עיוור;
"גלשן" – סירה בצורת לוח המשמשת לשייט באמצעות מפרש או גלים;
"מועצה" – המועצה האזורית תמר;
"ילד" – ילד או ילדה שלא מלאו להם תשע שנים;
"מפגע" – דבר העלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחותו של אדם;
"מציל" – כמשמעותו בצו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), התשכ"ה – 1965;
"מקום רחצה מוכרז" – כמשמעותו בצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים המלח, סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוסדרים, מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה במקומות רחצה מוכרזים בים המלח), התשמ"ח – 1988;
"מתרחץ" – אדם הנמצא בחוף רחצה מוכרז, בין במים ובין בחוף;
"עגלה" – כל עגלה שאינה רכב, לרבות עגלת רוכל או עגלת סבל ולמעט עגלת ילדים;
"פקח", "סדרן" – מי שראש המועצה מינהו בכתב לפקח או לסדרך, לעניין חוק עזר זה;
"ראש המועצה" – לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רחצה" – הימצאות גופו של אדם, כולו או מקצתו, בתוך המים הנמצאים בשטח מקום רחצה;
"רכב" – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, התשכ"א – 1961, רכב של המועצה ורכב שירות, כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקידו;
"שעות רחצה" – השעות שקבעה המועצה לרחצה ושהובאו לידיעת הציבור;
"שפת הים" – השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף מקום רחצה מוכרז ובין הקו בים המרוחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים, וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה, כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד ראש המועצה, אשר העתקים ממנה מופקדים – במשרדי המועצה, במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרד הפנים בירושלים;
"תחנת הצלה" – שטח מתוחם על חוף הים בו ממוקמת סוכת המציל.
תחולה
2. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו במקום רחצה מוכרז ועל שפת הים שלידו (להלן – מקום רחצה).
(ב) המועצה תציין בשלטים את גבולות מקום הרחצה לכיוון היבשה.
חובת ציות
3. מתרחץ במקום רחצה ינהג בהתאם להוראות חוק עזר זה.
הגבלת הרחצה בים
4. במקום רחצה תהיה הרחצה אסורה –
(1) כאשר מונף דגל שחור מעל סוכת המציל;
(2) בשעות הרחצה בהתאם להוראות המציל.
מקומות מיוחדים במקום רחצה
5. המועצה רשאית לקבוע במקום רחצה –
(1) מקומות אסורים או מוגבלים לרחצה;
(2) מקומות רחצה לגברים לחוד ולנשים לחוד;
(3) מקומות רחצה מיוחדים לבתי ספר ולגני ילדים;
(4) מקומות מיוחדים לקייטנות, למשחקים או לספורט;
(5) מקומות מיוחדים למתרחצים לצורכי ריפוי.
חוף סגור
6. (א) ראש המועצה רשאי לגדר או להורות על גידור שטחים במקום רחצה ולהסדיר הכניסה לשטח בין בתשלום ובין בדרך אחרת (להלן – חוף סגור).
(ב) לא ייכנס אדם לחוף סגור אלא אם שילם דמי כניסה כמפורט בתוספת ובידו קבלה על כך או אם ראש המועצה פטר אותו מתשלום דמי כניסה כאמור, בפטור כללי או מיוחד; האמור בסעיף זה אינו חל על חופי רחצה שאינם בבעלות המועצה, חוף סגור שאינו מופעל בידי המועצה.
7. (א) המחזיק בחוף סגור שאינו מופעל בידי המועצה, אן אדם הגובה דמי כניסה או תשלום עבור הרחצה והשימוש בחוף סגור כאמור, חייב לקיים את הוראות החיקוקים החלים על מקום רחצה מוכרז; לא יגבה אדם דמי כניסה או תשלום אחר ולא יאפשר למתרחץ להיכנס לחוף סגור כאמור, אלא אם קוימו לגביו ההוראות החלות לגבי מקום רחצה מוכרז.
(ב) בחוף סגור שאינו מופעל בידי המועצה, רשאית המועצה לבצע בעצמה את הוראות חוק עזר זה החלים על מקום רחצה ולחייב בהוצאותיה את המחזיק בו או את המפעיל או האדם הגובה דמי כניסה או תשלום אחר עבור הרחצה או השימוש במקום רחצה; לא שולמו הוצאות המועצה כאמור בסעיף זה, יראו את המחזיק או המפעיל או האדם הגובה דמי כניסה כאמור כמי שלא קיים את ההוראות כאמור לגבי מקום רחצה ויחולו לגביו הוראות סעיף קטן (א).
פיקוח על ילד
8. (א) לא ירשה אדם ולא יתיר לילד שבפיקוחו להימצא במקום רחצה ללא פיקוח של אדם שגילו לפחות 15 שנים.
(ב) אדם שבפיקוחן נמצא ילד ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו במקום רחצה וימלא אחר הוראות חוק עזר זה.
לבוש
9. (א) לא יימצא אדם ולא יתרחץ במקום רחצה ללא לבוש או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על ילד שטרם מלאו לו ארבע שנים.
(ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו במקום שהמועצה קבעה אותו כמקום רחצה מיוחד שמותרת בו רחצה ללא לבוש או ללא בגד רחצה.
השכרה והעמדה של כסאות מרגוע, אוהלים, סירות וציוד צלילה
10. (א) לא יעמיד אדם במקום רחצה לשם השכרה כסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, שמשיה, מחסה או כיוצא באלה, אלא לפי היתר שנתן ראש המועצה, ובמקום, בתנאים, בזמנים ובתשלום שנקבעו בידי המועצה, כנקוב בתוספת.
(ב) לא ישכיר אדם ולא ימכור במקום רחצה סירות, ציוד צלילה וספורט ימי וכיוצא באלה, אלא לפי היתר שנתן ראש המועצה, ובמקום, בתנאים, בזמנים ובתשלום שנקבעו בידי המועצה, כנקוב בתוספת.
רכב, בעלי חיי וכלבים
11. (א) לא יכניס אדם ולא יתיר למבוגר אן לילד להכניס למקום רחצה כלי רכב, למעט רכב נכים שהורשה לכך, לרבות עגלה, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך בידי ראש המועצה ולמעט עגלות נכים ועגלות לפעוטות.
(ב) לא יביא אדם למקום רחצה בעלי חיים, למעט כלבים המשמשים להנחיית עיוור, ובלבד שהכלב כאמור קשור ברצועה ומחסום לפיו.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), המפעיל חוף סגור או המחזיק בו או אדם הגובה דמי כניסה או תשלום אחר עבור הרחצה או השימוש בחוף הסגור יהיה רשאי לקיים שירותי הולכת נוסעים אליו ולצורך זה יהיה רשאי להכניס למקום רחצה כלי רכב לצורך הורדת והעלאת נוסעים בלבד, במקום ובמסלול שיקבע ראש המועצה, ובלבד שלא יחנה במקום רחצה ויעזוב את המקום מיד עם גמר הורדת הנוסעים או העלאתם לפי העניין.
איסור גרימת מפגע
12. (א) לא יעשה אדם מעשה העלול לגרום סכנה, מפגע או נזק לאדם אחר, או עלול להפר את הסדר במקום הרחצה.
(ב) לא יעשה אדם צרכיו במקום רחצה, אלא במקומות שיוחדו לכך בידי המועצה.
איסור הקמת רעש ומניעתו
13. (א) לא יקים אדם רעש במקום רחצה ולא יעשה מעשה העלול לגרום לרעש בלתי סביר, בין בקולו ובין באמצעים אחרים.
(ב) מי שילד או מבוגר נמצאים בפיקוחו חייב למנעם להקים רעש כאמור בסעיף קטן (א).
איסור גרימת נזק
14. לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יסיר, לא יגרור, לא ישחית, לא יקלקל ולא ילכלך שלט או מודעה במקום רחצה שהוצבו, הודבקו או פורסמו בידי המועצה, מטעמה או על פי הוראותיה.
איסור זיהום
15. (א) לא יחזיק אדם במקום רחצה, למטרה כלשהי בחומר העלול ללכלך או לזהם את המקום ולא יעשה במקום רחצה דבר העלול ללכלכו, לזהמו או להשחיתו.
(ב) לא ילכלך אדם ולא יזהם בצורה כלשהי מקום רחצה וכן לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יפזר ולא יטמון בו פסולת או אשפה ממין וסוג כלשהו, וכן דבר אחר או חפץ העלול לגרום ללכלוך, אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.
איסור מכירת מכלי זכוכית
16. לא ימכור אדם במקום רחצה, לא ישאיל ולא ירשה לאחר למכור או להשאיל במקום רחצה בקבוקי זכוכית, צנצנות זכוכית או מכל זכוכית אחר, אלא בהיתר מראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
הגבלת שימוש באמצעי ציפה
17. רשאי המציל לאסור או להגביל את השימוש באמצעי ציפה . מזרונים, סירות גומי, אבובים וכיוצא בהם.
גבול רחצה וסיכון חיים
18. לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום מאה מטר מקו שפל המים שבחוף וכן ולא ישחה אדם באופן העלול לסכן את חייו או גופו של אדם אחר.
ציות להוראות מציל, פקח וסדרן
19. (א) מי שקיבל אות אזהרה או הודעה ממציל, מפקח או מסדרן למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, למניעת הפרעה למתרחצים או לשמירת הסדר והנקיון במקום רחצה – יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם במקום רחצה פרט למציל, בסירות הצלה ובציוד הצלה או במכשיר אחר שבתחנת הצלה, ולא ישתמש באות הדומה לזה שניתן בידי המציל, אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך
20. לא יתראה אדם ולא יעמיד פכים, בין בצעקה, בהעוויה ובין באופן אחר, כנתון בסכנה ולא יתנהג באופן העשוי לגרום לאחרים לחשוב כי הוא נתון בסכנה וקורא לעזרה, אלא אם כן יש צורך בכך.
שעות רחצה שונות לגברים ונשים
21. לא ייכנס אדם למקום רחצה במועד שנקבע בידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו.
מחלות
22. לא יבוא אדם למקום רחצה בשעות הרחצה כשהוא חולה במחלה מדבקת או כשעל גופו פצעים פתוחים, אלא במקום רחצה שנקבע במיוחד לצורך זה בידי ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.
פשיטת יד
23. לא יפשוט אדם יד במקום רחצה.
קייטנות
24. לא ינהל אדם קייטנה במקום רחצה אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו.

סמכויות ראש המועצה
25. (א) ראש המועצה, סדרן, פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע פעולה שהם או המועצה רשאים לבצע על פי ההוראות כאמור.
(ב) ראש המועצה, פקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא ממקום רחצה אוהל, כסא מרגוע, סירה, מכשיר ספורט, בעלי חיים, מודעה, שלט או דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו, הוצבו, הוקמו או הנמצאים בו ומשתמשים בהם בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
26. לא יפריע אדם לראש המועצה, לפקח, לסדרן, או למציל ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
היתרים
27. המועצה או ראש המועצה, לפי העניין, רשאים, לפי שיקול דעתם, ליתן היתר לפי חוק עזר זה, לסרב לתיתו, להתלותן או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
אגרות
28. בעד מתן היתר לפי חוק עזר זה ישלם המבקש לקופת המועצה אגרות כמפורט בתוספת. האמור בסעיף זה אינו חל על חופי רחצה שאינם בבעלות המועצה.
הודעות
29. (א) ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, להורות ולדרוש מאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה לבצע את העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יבוצעו העבודות כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
(ד) לא מילא אדם אחר דרישות ראש המועצה בהודעה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) או ביצע את העבודה שלא בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה, רשאית המועצה בעצמה או באמצעות אחרים, לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם; תעודה מאת ראש המועצה בדבר שיעור ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר.
איסור לעסוק ברוכלות
30. לא יעסוק אדם ברוכלות במקום רחצה אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
מסירת הודעות
31. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מעונו או מען עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
32. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 1,400 שקלים חדשים* ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 55 שקלים חדשים* לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו על כך הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
*תחילה ביום 25.2.1995; חש"ם 537.

שמירת דינים
33. האמור בחוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראותיו של דין אחר.
תוספת
(סעיפים 10 ו- 28)
האגרה בשקלים חדשים
יום חול שבת או חג
1. דמי כניסה חד פעמיים –
א. למבוגר 4 5
ב. לקטין (מגיל 10-17), לחייל, שוטר, נכה 2 3
ג. לקבוצות מעל 20 מבוגרים או קטינים –
10% הנחה מהמחיר הנקוב בפסקאות א' או ב', לפי העניין
2. דמי כניסה לעונת רחצה –
א. למבוגר 200
ב. לקטין (מגיל 10-17), לחייל, שוטר, נכה 120
ג. לקבוצות מעל 20 מבוגרים או קטינים – 10% הנחה מהמחיר
הנקוב בפסקאות א' או ב', לפי העניין
3. היתר שנתי –
א. להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה, לכל כסא 25
ב. להעמדת שמשיה למטרת השכרה, לכל שמשיה 25
ג. להעמדת מיטות שיזוף למטרת השכרה, לכל מיטה 25

נתאשר. כ"ד באב התשנ"א (4באוגוסט 1991)